MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Home
Museum Search museums
Collection Search collections
Object
All objects Advanced search Timeline "Image wall"
Contact

Search

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Collection: "Kereskedelemtörténeti dokumentációs gyűjtemény (KD)"

A kereskedelemtörténeti dokumentációs gyűjtemény körülbelül 60 ezer darabot számlál. Tartalmilag három nagy csoportra lehet felosztani:
1. okmány- és irattári anyag
2. üzletviteli anyagok
3. különféle reklámeszközök csoportja
E csoportokon belül az anyagot szakosítva, gyűjteményi csoportok szerint tároljuk, a kereskedelmi ágazatokat és az időrendet is tekintve:

1.a Okmánytár
Az okmánytár a különféle kereskedelmi okiratokat és az ezekhez kapcsolódó egyéb iratanyagot foglalja magába. Ezek nyomán sokszor végig tudjuk követni egy-egy kereskedő üzletének működését.
E gyűjteményben kaptak helyet a tanonc-és segédbizonyítványok, szerződések, a segédek állást kereső levelei, az állásközvetítők hirdetései és értesítései, az alkalmazási, felmondási levelek, fizetési igazolások, működési bizonyítványok, ajánlólevelek és egyéb munkaügyi iratok. E csoportban őrizzük a különféle kitüntető okleveleket, emléklapokat, szabadalmi okiratokat is.
Idetartoznak az 1940-től kezdve kötelezővé tett cégbejegyzés iratai, a városok és a testületek által kiadott kereskedési jogosítványok, út-és védlevelek, az iparengedélyek, igazolványok, végzések egészen az 1940-es éveknek a kereskedőket vallásuk szerint megkülönböztető, "kijelölő" határozatáig.
A kereskedelmet szabályozó törvények és rendeletek részgyűjteményében több korai és a 19. század első feléből származó kiadvány található.
1.b Irattár
Az irattár elsődleges célja, hogy a történeti kutatást és feldolgozást szolgálja, de egyben az eredményes múzeumi munkának is egyik feltétele.
E tartalmilag összetett gyűjteményben vannak a kereskedelmi testületek, társulatok és szövetségek iratai (alapszabályok, igazolványok, értesítések, jegyzőkönyvek, stb.)
Összefüggő együttest alkotnak a Kiskereskedők Országos Szabadszervezetének jegyző-és pénztárkönyvei, melyek a helyi szervezetek megalakulásáról is képet adnak.
Részegységet képeznek a Kereskedő Ifjak Társulatának az 1910-1940 közötti kiadványai.
E csoporthoz tartoznak a kamarai és minisztériumi iratok is.
Igen értékes a Corvin Áruháznak megalapításától kezdve az 1950-es évekig összegyűjtött anyaga. Hasonló jellegűek az államosításokkal kapcsolatos, elsősorban az áruházak átmeneti tulajdonformáit, valamint az Állami Áruházak megalakulását tükröző iratok.
A szocialista kereskedelem kezdeti időszakából származnak a Közért-vállalatok áruforgalmi jelentéseinek és statisztikai táblázatainak sorozatai. Jó néhány értékes iratot őrzünk a Fűszerértékesítő Nemzeti Vállalat megalakulásával kapcsolatban.
Tartalmilag önállósult gyűjteményi csoportot alkotnak a kereskedelmi szakoktatás hazai emlékei. A sokrétű dokumentációs, (valamint tárgyi és szakkönyvtári) anyag túlnyomó része 1974-ben, egyik időszakos kiállításunkra való célgyűjtés folytán került be múzeumunkba.
Irat-és okmánytári, valamint üzletviteli és propagandaanyagokból áll a fogyasztási-és értékesítő szövetkezetek gyűjteménye (jegyzőkönyvek, zárszámadások, tagsági igazolványok, szolgálati szerződések, segéd-és tanoncbizonyítványok, bolti könyvek, raktárnaplók, reklámok és szövetkezeti üzletrészjegyek.) A gyűjtemény többségét a Hangya szövetkezet anyaga teszi ki, de szép számmal vannak képviselve a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete, az Általános Fogyasztási Szövetkezet, valamint a felszabadulást követő évek szövetkezetei is.
A szükséggazdálkodás, közellátás speciális irat-és nyomtatványanyagát az első világháború hívta életre, amikor megkezdődött az állam nagyobb arányú beavatkozása a kereskedelmi forgalomba.

2. Üzletviteli anyagok
A szoros értelemben vett üzletviteli anyagot az üzleti könyvek csoportja képzi. E gyűjteménybe a kereskedelmi könyvvitel gyakorlati és törvények által szabályozott különféle típusai tartoznak (strazza-, pénztár-, fő-, számla-, áru-, váltókönyvek).
Számos háztartási bevásárlási könyv egészíti ki a gyűjteményt, melyek segítségével a századfordulótól kezdve az 1940-es évek végéig követhetők a közszükségleti cikkek napi áralakulásai is.
Az üzletvitelhez kapcsolódnak a számlák, jegyzékek, üzleti levelek. A számlák fejlécének általában díszes tipográfiája a cégér vagy az üzlet képével és az árucikkek, kitüntetések ábráival párosul. Szép kivitelezésük miatt is megőrizték őket. Hátlapjukon sokszor képes-szöveges hirdetések voltak.
Az árjegyzékek, árlapok és prospektusok az egész dokumentációs gyűjtemény egyik legnagyobb és legértékesebb csoportja. A kereskedelem-történeti mellett ipartörténeti jelentősége is jelentős. Az árjegyzékek elsősorban az üzletvitelt segítették elő, de szerepük volt a reklámozás területén is. Díszes küllemük, az ábrák grafikája és az árjegyzék egész tartalma hatékony reklámeszköznek bizonyult. Ez a gyűjtemény tartalmazza a korai nyomtatott, gyakran kézírással kiegészített árlapokat éppúgy, mint a 19. század közepétől általánossá váló illusztrált, vaskos árjegyzékeket, vagy napjaink hasonló jellegű nyomtatványait.
A kereskedelmi kézikönyvek kicsi, de értékes csoportjába a pénz-, mértékátszámító- és szorzótáblázatok, áruismereti segédkönyvek tartoznak. Legérdekesebb darabjaink az ún. kereskedésbeli számvetőtáblák, melyeknek egy-egy 1775-ben, 1803-ban, 1848-ban és 1892-ben kiadott példányát őrizzük.
3. Reklámeszközök
A dokumentációs gyűjtemény harmadik csoportjába az általában plakát- és kisnyomtatványként nyilvántartott reklámeszközök tartoznak, melyeket részletekre bontva kezelünk:
1.
1. a legkorábbi reklámok a kőnyomatok, újsághirdetések kisszámú, bár igen értékes gyűjteményében találhatók, ezek az 1800-as évek elejétől jellemző szöveges újsághirdetések és a 19. század közepén elterjedt ábrás reklámok.
2. A plakáttár három részből áll.
a. kereskedelmi reklámplakátok
b. szükséggazdálkodás hirdetményei
c. politikai tárgyú plakátok, hirdetmények
2.
a. A kisebb reklámnyomtatványok vegyes csoportjába főként kisplakátokat, szórólapokat és reklámképecskéket gyűjtünk.
b. Az üzleti reklám leggyakoribb eszközei közé tartoztak a számolócédulák. Üres oldaluk jegyzék gyanánt szolgált, és így minden vásárló kezéhez eljutottak, sőt, széles körben gyűjtötték is azokat. Ennek köszönhető, hogy múzeumunk jelentős mennyiséget őriz belőlük, mintegy 12.000 darabot.
c. A reklámbélyeg és -címke speciálisan kereskedelmi jellegű, könnyen elhelyezhető reklámeszköz.
d. A csomagolóanyagok különféle fajtáiból (papír, zacskó) viszonylag sokféle található gyűjteményünkben. A legrégibb darabok divatáruházak díszes grafikájú burkolópapírjai az 1880-90-es évekből való. Rajtuk cégreklámokat (üzletkép, cégérrajz, alapítási év), árjegyzékrészleteket (ábrák, árleírások) és reklámszövegeket találunk.
e. A kereskedelmi reklámajándékok csoportjába tartoznak azok a cégjelzéses használati tárgyak, ill. nyomtatványok, amelyeket a gyárosok küldtek a tőlük vásárló kereskedőknek, vagy azok osztogattak állandó vevőiknek (színes falinaptárak, zsebnoteszek, legyezők, itatóspapírok, tasakok, társasjátékok, mesekönyvek, könyvjelzők stb.) A legtöbbet a receptkönyvekből sikerült össze gyűjteni (Oetker, Váncza, Meinl, Koestlin, Maggi, Globus).
f. A reklámajándékokhoz tartoznak a reklámképes levelezőlapok is, amelyeket postai forgalomban lehetett felhasználni.
3.
A kereskedelem-történeti dokumentációs gyűjtemény első világháború előtt készült darabjairól csak abban az esetben engedélyezünk fotómásolatot készíteni, amennyiben a dokumentum állapota ezt megengedi. Az első világháború utáni anyag - amennyiben jó állapotban van - másolható.
Gyűjteménykezelők: Kulich Julianna és Varga Orsolya muzeológusok
Előzetes időpont-egyeztetés után, csak helyben kutatható.


Objects:

Drezdaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=113.7383651.049259 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_11170631404.jpg
Amszterdamindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=104.89044452.370197 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_06093813909.jpg
Braunschweigindex.php?&t=objekt&oges=3670910.52111152.269167Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02164415593.jpg
Lipcseindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=5112.3747551.340333 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_20134314613.jpg
Pécsindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=6018.250046.0667 Show objects../data/hu/portal/images/201510/200w_19083512180.jpg
Berlinindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=6113.40833352.518333 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150915791.jpg
Münchenindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=8011.56666748.133333 Show objects../data/hu/portal/images/201510/200w_20145512433.jpg
Salzburgindex.php?&t=objekt&oges=2626613.05501047.809490Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_09110341844.jpg
Londonindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=122-0.083351.5000 Show objects../data/hu/portal/images/201510/200w_09105519895.jpg
Stuttgartindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=2649.1770248.78232 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151120765.jpg
Nürnbergindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=27411.07777849.452778 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151025116.jpg
Japánindex.php?&t=objekt&oges=20896713836Show object../data/hu/portal/images/201611/200w_07115549430.jpg
Chemnitzindex.php?&t=objekt&oges=3600912.91666750.833333Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131905860.jpg
Marienbadindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=399112.7011849.96459 Show objects../data/hu/portal/images/201611/200w_16112900068.jpg
Tokajindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=481921.4166748.11667 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_20103810118.jpg
Ráckeveindex.php?&t=objekt&oges=4108918.9447847.16095Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_15111803193.jpg
Kaposvárindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=482217.79235839843746.388622338161 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_28135030434.jpg
Kecskemétindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=482819.6912846.90618 Show objects../data/hu/portal/images/201507/200w_31105714597.jpg
Újpest (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=482919.091314847.5648915 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_09135017249.jpg
Miskolcindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=483320.7833348.1 Show objects../data/hu/portal/images/201611/200w_09141214181.jpg
Debrecenindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=483521.63333 47.53333 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_25151859124.jpg
Kassaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=483621.225585937548.715128902016 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_15144303696.jpg
Sopronindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=483816.5904947.68501 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_15162527135.jpg
Hódmezővásárhelyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=483920.3247070312546.410089010290 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133057009.jpg
Pöstyénindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=484017.83081054687548.579029954581 Show objects../data/hu/portal/images/201610/200w_25142224344.jpg
Fiumeindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=486014.40917 45.34306 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_29135140763.jpg
Próféta utca 5. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=43719.062574347.5030033Show object../data/hu/portal/images/201405/200w_23142317228.jpg
Ferenc József rakpart 21. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=48819.053216747.4897625Show object../data/hu/portal/images/201406/200w_04162530128.jpg
Dorottya utca 9. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3773319.08050537109347.486275648138Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150818209.jpg
Százház utca 3. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=49519.087690547.502622Show object../data/hu/portal/images/201406/200w_06103402291.jpg
Szolnokindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=493720.247.18333 Show objects../data/hu/portal/images/201610/200w_26093609689.jpg
Margitsziget (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=494119.0478347.5267 Show objects../data/hu/portal/images/201510/200w_27091246946.jpg
Zalaegerszegindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=495216.83590412139846.831112335301 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_13111613478.jpg
Kristóf tér 2. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=76819.051824347.4954245Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_09153203400.jpg
Párizsi utca 3. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=496419.053855147.493981 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_15112051469.jpg
Buda (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=496519.0333347.5 Show objects../data/hu/portal/images/201508/200w_03163104721.jpg
Nagymarosindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=496618.9598447.7928 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_23143044073.jpg
Kígyó utca a Párizsi udvar bejáratánál (Pest)index.php?&t=objekt&oges=57019.054154347.4930055Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31152059975.jpg
Lévaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=496918.6070548.21563 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_22125655425.jpg
Vácindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=497019.1361247.77591 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_15100252010.jpg
Székesfehérvárindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=497218.4103447.18995 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_09151101183.jpg
Grosse Bruckgasse (Nagyhíd utca) 637. Vrányi ház (Pest)index.php?&t=objekt&oges=57719.052050947.4965285Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31152729103.jpg
Nagyhíd utca (Pest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=497419.052050947.4965285 Show objects../data/hu/portal/images/201507/200w_31152826696.jpg
Pest (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=497519.0833347.5 Show objects../data/hu/portal/images/201507/200w_31141837042.jpg
Hatvani utca 18. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=58919.05837347.4940622Show object../data/hu/portal/images/201508/200w_05142720767.jpg
Kerepesi út 40. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=498419.06882447.4968462 Show objects../data/hu/portal/images/201508/200w_04161733594.jpg
Kristóf tér (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=498619.051949447.4956168 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_20162046680.jpg
Szervita tér 6. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=498819.05392947.495095 Show objects../data/hu/portal/images/201507/200w_31135819613.jpg
Váci utca 12. Mocsony ház (Pest) (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=499119.05213847.494853 Show objects../data/hu/portal/images/201507/200w_31140522721.jpg
Nádor utca 15.  (Budapest, 5. kerület) Gyártelep: Újpest Váci útindex.php?&t=objekt&oges=63519.04936447.501185Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31142723834.jpg
Rökk Szilárd utca 18. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=63719.070106147.4917315Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31143317608.jpg
Veszprémindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=499817.9114947.09327 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_23122944937.jpg
Triesztindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=500313.790345.64325 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_15130545063.jpg
Üllői út 19. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=500519.065032447.4878761 Show objects../data/hu/portal/images/201411/200w_23145723949.jpg
Bajaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=500618.9546.17496 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_05121147833.jpg
Zomborindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=501019.115146845.773295 Show objects../data/hu/portal/images/201508/200w_05142404864.jpg
Kígyó utca a gyógyszertár mellett (Pest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=501219.054154347.4930055 Show objects../data/hu/portal/images/201411/200w_16110954401.jpg
Váci utca 19. Nagy Kristóf mellett (Pest)(Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=501419.05235947.4940404 Show objects../data/hu/portal/images/201507/200w_31132338829.jpg
Kígyó utca 6. (Budapest, 4. kerület) műhelyek: 7. Nefelejcs utca 28.index.php?&t=objekt&oges=66919.05374347.493072Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31133733009.jpg
József körút 47. III/10. (Budapest 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=501619.070953447.495887 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_09110846622.jpg
Bálvány utca (Október 6. utca) (Pest)index.php?&t=objekt&oges=67519.05104747.500512Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_23135448447.jpg
Szervita tér (Fehér Hajóval szemben) (Pest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=502319.053268447.4953517 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_15115138655.jpg
Visegrádindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=502518.970947.78526 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_09151836584.jpg
Lőrinc utca 30. (Esztergom)index.php?&t=objekt&oges=69918.739869847.7937178Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_30144435009.jpg
Nádor utca 14. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=71119.049061547.5009327Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_23115146089.jpg
Színház tér (Pest)index.php?&t=objekt&oges=71319.050520247.4968459Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_23115921025.jpg
Szentkirályi utca 8. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=503719.064945847.493973 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_02163104399.jpg
Szekszárdindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=503818.7090546.35014 Show objects../data/hu/portal/images/201705/200w_12104755272.jpg
Városház tér, gróf Zichy házban (Székesfehérvár)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=504218.40899847.191099 Show objects../data/hu/portal/images/201411/200w_16114401600.jpg
József körút 47. III. 9. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=73119.07010647.490254Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_23125826686.jpg
Váci utca 15. (Pest) (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=504619.052220447.4942826 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_15104651759.jpg
Zrínyi utca 4. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=74219.048572447.5003483Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_15123140622.jpg
Aradindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=505621.312267746.1865606 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_10094506867.jpg
Dorottya utca 1. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=505819.049961847.496967 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_15150023235.jpg
Dorottya utca 4. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=75919.0494347.496995Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_15152319417.jpg
Esztergomindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=506118.74148 47.7928 Show objects../data/hu/portal/images/201411/200w_23151355970.jpg
Egerindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=506220.377228447.9025348 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_20100001349.jpg
Kőszegindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=506316.54147.38922 Show objects../data/hu/portal/images/201411/200w_15135448451.jpg
Szervita tér 5. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=76619.053125147.4954935Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31114707708.jpg
Szervita tér 6. (saját házban) (Pest)index.php?&t=objekt&oges=77319.053125147.4954935Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_15104850252.jpg
Mádindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=506721.2820848.19442 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_20120952623.jpg
Temesvárindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=507121.2257145.75372 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_10145137201.jpg
Szervita tér 4. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=79919.052692847.4952325Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_15115950248.jpg
Pozsonyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=507617.1067448.14816 Show objects../data/hu/portal/images/201611/200w_07144149340.jpg
Nagyhíd utca 8. Vrányi ház (Pest)index.php?&t=objekt&oges=81019.052050947.4965285Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31112655877.jpg
Kígyó utca 4. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=81419.05374347.493072Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_09144707882.jpg
Szervita tér 10. (Budapest, 4. kerület) index.php?&t=objekt&oges=81619.052692847.4952325Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_09145125812.jpg
Dorottya utca (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=508119.049204147.4976309 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_09150119919.jpg
Szervita tér 6. Laky ékszerész házában (Budapest)index.php?&t=objekt&oges=82119.05392947.495095Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_09150244598.jpg
Szervita tér 1. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=82319.052435247.4957262Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_09150744489.jpg
Nagyhíd utca 2. báró Sina házban az Angol Királyné mellett (Pest)index.php?&t=objekt&oges=83019.052050947.4965285Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_09152427682.jpg
Szegedindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=508720.1482446.253 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_12152409054.jpg
Nádor utca 9. (Pest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=508819.0495847.5005395 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_09121744380.jpg
Párizsi utca 20. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=508919.054621847.4945504 Show objects../data/hu/portal/images/201411/200w_23154544315.jpg
Molnár utca 4. XIX. ajtó (Budapest, 5. kerület) index.php?&t=objekt&oges=85519.053329347.4907653Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_09134516365.jpg
Üllői út 2. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=86219.062420747.4894465Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_09140150199.jpg
Gödöllőindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=509819.35515 47.59657 Show objects../data/hu/portal/images/201507/200w_31150314396.jpg
Király utca 60. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=87219.06400847.5027482Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_23155248903.jpg
Fehér hajó utca 2. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=88819.052676947.4959173Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_09115744465.jpg
Váci és Régi posta utca sarka, Szentkirályi-féle ház (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=510419.05224547.4944879 Show objects../data/hu/portal/images/201508/200w_04162207641.jpg
Kígyó utca 6. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=89719.05374347.493072Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_23153350264.jpg
Érsekújvárindex.php?&t=objekt&oges=90518.16195 47.98544Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_23154227540.jpg
Kristóf tér 4. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=90919.052229947.4955188Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_23152059846.jpg
Régi posta utca 3. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=91319.050977547.4938195Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_23152522613.jpg
Nádor utca 17. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=91419.04931147.501419Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_23152613100.jpg
Váci utca 39. (Pest) (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=91819.053618947.491747Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_23152940578.jpg
Győrindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=511617.6351247.68333 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_20141846521.jpg
Wollzeile 11. (Bécs)index.php?&t=objekt&oges=93316.375248548.2088697Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_23145940340.jpg
Dob utca 3. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=93819.066845647.5016577Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_23150631710.jpg
Párizsi utca 25. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=94119.05511347.4948353Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_23151134177.jpg
Kunszentmiklósindex.php?&t=objekt&oges=94619.1257547.02699Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_23151430816.jpg
Nagy Kristóf tér 5. Takácsy ház (Pest)index.php?&t=objekt&oges=94819.05231347.4957134Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_23151714103.jpg
Külső Stáció utca 17. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=95219.087043347.4894961Show object../data/hu/portal/images/201508/200w_05111014514.jpg
Sütő utca (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=96219.054104947.4966338Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16173205274.jpg
Rákóczi út 60. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3624019.07292347.4979889Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134130187.jpg
Bauernmarkt strasse 577. (Bécs)index.php?&t=objekt&oges=98416.372957948.2101597Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16140840734.jpg
Konstantinápolyindex.php?&t=objekt&oges=98728.9496641.01384Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16141536132.jpg
Rákóczi út 32. (Cegléd)index.php?&t=objekt&oges=99619.801136847.1756888Show object../data/hu/portal/images/201508/200w_05105109445.jpg
Szervita tér 5. Fischer cukrászbolt mellett (Pest)index.php?&t=objekt&oges=100519.052975247.4951032Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16171743310.jpg
Ottakringerstrasse 49.  (Bécs)index.php?&t=objekt&oges=100716.33253448.2141785Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16172025472.jpg
Nagyszombatindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=513717.5872348.37741 Show objects../data/hu/portal/images/201411/200w_16124508638.jpg
Lippaindex.php?&t=objekt&oges=102521.6962846.09085Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16134525040.jpg
Kálvin tér 3. (Széna tér)(Budapest, 5. kerület) index.php?&t=objekt&oges=102919.06085647.489284Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16135240710.jpg
Hatvani utca 7. (Budapest)index.php?&t=objekt&oges=103219.058333347.493667Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16135608332.jpg
Mohácsindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=514718.6830645.99306 Show objects../data/hu/portal/images/201611/200w_11102605678.jpg
Kerepesi út 2. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=103819.060518347.4947052Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16121029212.jpg
Zrínyi utca 129. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=104219.049711847.5003678Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16121541695.jpg
Sütő utca 2. Jung-féle ház 2. emelet (Pest)index.php?&t=objekt&oges=104719.053902947.496634Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31104805020.jpg
Akadémia utca 8. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=105319.046345547.502404Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16122457121.jpg
Jászkisérindex.php?&t=objekt&oges=105720.2166747.45Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16123103584.jpg
Hatvani és Magyar utca sarka (Budapest, 4. kerület))index.php?&t=objekt&oges=105819.059354547.4941143Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16123519019.jpg
Aldunasor Piaristák épülete (Pest)index.php?&t=objekt&oges=106419.051863247.493076Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16124236190.jpg
Besztercebányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=516019.1534948.73946 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_17120219093.jpg
Nádor és Lakatos utca sarka (Székesfehérvár)index.php?&t=objekt&oges=107818.41009147.192457Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16114445299.jpg
Dohány utca Huszár ház (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=109119.069216247.4980974Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16115850571.jpg
Nagyhíd utca 12. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=109319.052050947.4965285Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16120142774.jpg
Üllői út 32. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=516719.069034947.4868611 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134126559.jpg
Váci utca 18. gróf Nákó-ház (Pest) (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=109719.052554347.4942774Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16110356684.jpg
Mérleg utca 1. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=110819.047848747.4993452Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16111644321.jpg
Nádor utca 6. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=111119.04933947.4996737Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16111956161.jpg
Nagykanizsaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=517416.9910446.45347 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_29142022050.jpg
Szatmárindex.php?&t=objekt&oges=111822.8833347.8Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16112822256.jpg
Zajtaindex.php?&t=objekt&oges=111822.7991547.90681Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16112822256.jpg
Gyulaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=517821.2833346.65 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_09162952484.jpg
Nagyváradindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=517921.9333347.06667 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_18144201403.jpg
Nagyhíd utca 3. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=112719.052050947.4965285Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_15135726505.jpg
Nádor utca 1. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=112919.04984247.499008Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_15140332281.jpg
Kecskeméti utca 12., Szervita tér 5. (Budapest, 4. kerület) index.php?&t=objekt&oges=113019.060448347.4904506Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_15145031631.jpg
Kígyó utca 6. Harisbazár körudvar, (Budapest, 4. kerület)  műhelyek: VII. Nefelindex.php?&t=objekt&oges=113119.05374347.493072Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31102816632.jpg
Múzeum körút 23. (Budapest, 5. kerület) index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=518719.06096347.491812 Show objects../data/hu/portal/images/201411/200w_15112624983.jpg
Dorottya utca 12. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=115719.048654647.4982029Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_15115103360.jpg
Nagyhíd utca 674. (Pest)index.php?&t=objekt&oges=116519.052050947.4965285Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_15120851356.jpg
Kristóf tér, a Nagy Kristóf patika mellett  (Pest)index.php?&t=objekt&oges=117019.05145247.495497Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_15122211098.jpg
Nagykőrösi utca 13. (Kecskemét)index.php?&t=objekt&oges=117119.69477946.910561Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_15122359157.jpg
3. kerület (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=519718.97613525390647.560426538780 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133658037.jpg
Ózdindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=520120.348.21667 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150155009.jpg
Mezőtúrindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=520620.62271118164047.003358256845 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_16141331149.jpg
Linzindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=521614.2861148.30639 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_28150145570.jpg
Csepel (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=521919.06614247.4243579 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132249834.jpg
Budafok (Budapest, 22. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=522019.024051247.4275302 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132744199.jpg
Ausztriaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=522413.33333 47.33333 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_15084937002.jpg
Bulgáriaindex.php?&t=objekt&oges=36970225.62835693359342.721416530624Show object../data/hu/portal/images/201705/200w_12124009042.jpg
Szarvas tér (Hirschenplatz) 613. (Budapest, 1. kerület)index.php?&t=objekt&oges=590619.042848547.4923739Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31094622301.jpg
Grosse Bruckgasse (Nagyhíd utca) (Pest)index.php?&t=objekt&oges=590819.052050947.4965285Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31094035050.jpg
Váci utca 17. (Pest) (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=590919.05228947.4941702Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31093710076.jpg
Templom tér (Temesvár)index.php?&t=objekt&oges=597321.23045682907145.758079687146Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31092717607.jpg
Váci utca 3. (Pest) (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=597419.05087747.495824Show object../data/hu/portal/images/201508/200w_05141936307.jpg
Olaszországindex.php?&t=objekt&oges=3448412.8333342.83333Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_10103425486.jpg
Ászárindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=529118.0015 47.51166 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_18112541254.jpg
Tataindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=533718.3183847.65289 Show objects../data/hu/portal/images/201510/200w_05115159899.jpg
Franciaországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=53732 46 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_27152237053.jpg
Hollandiaindex.php?&t=objekt&oges=440475.7552.25Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_06093813909.jpg
Bécsindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=537616.3720848.20849 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_11150623639.jpg
Herendindex.php?&t=objekt&oges=3571717.7547.13333Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133038057.jpg
Kolozsvárindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=538323.623635346.7712101 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_09173200697.jpg
Mariazellindex.php?&t=objekt&oges=20984815.3163947.77306Show object../data/hu/portal/images/201611/200w_16131905380.jpg
Kispest (Budapest, 19. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=540519.141875347.4478717 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_22155828761.jpg
Dorottya utca 2. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3554619.04840469360347.498490809294Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132610409.jpg
Moszkvaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=550537.6155655.75222 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_05110535914.jpg
Breznóbányaindex.php?&t=objekt&oges=3950919.6363148.80431Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_29140043552.jpg
Ceglédindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=552219.79952 47.17266 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132845892.jpg
Monorindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=552819.4473347.35133 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_07113147245.jpg
Siófokindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=553118.05846.90413 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_09154317550.jpg
Koronaherczeg utca 12. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3578419.05383647.494304Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133218337.jpg
Károly körút 26. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=553719.0574647.496049 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_23143241687.jpg
Békéscsabaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=554821.146.68333 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_07094652559.jpg
Orosházaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=556120.6666746.56667 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_13111521404.jpg
Dombóvárindex.php?&t=objekt&oges=3286818.13696 46.37657Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_09134424052.jpg
Rákospalota (Budapest, 15. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=557519.131934447.561541 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_30082507994.jpg
Rákóczi út 10. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3582319.06239747.495095Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133256990.jpg
Kossuth utca 15. (Debrecen)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=560221.627632947.5291258 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132809646.jpg
Keszthelyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=560817.2431746.76812 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_10122242773.jpg
Pesthidegkút (Budapest, 2. kerület)index.php?&t=objekt&oges=13613018.9644347.55764Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_10111433114.jpg
Rákóczi út 11. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3580519.063024947.4948104Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133241573.jpg
Nyírbátorindex.php?&t=objekt&oges=6067822.1333347.83333Show object../data/hu/portal/images/201605/200w_06090530568.jpg
Gyöngyösindex.php?&t=objekt&oges=3605819.92847.78257Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133724685.jpg
Kossuth Lajos utca 9. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=564019.058333347.493667 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151231052.jpg
Nyíregyházaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=564721.7167147.95539 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_08101703901.jpg
Üllői út 61. (Budapest, 9. kerület) index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=565119.074509247.4842362 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131800549.jpg
Badacsonyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=565417.546.78333 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_22155214219.jpg
Karcagindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=566620.9347.31667 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_06140231797.jpg
Szatmárnémetiindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=568922.8833347.8 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_16143416653.jpg
Váci utca 1. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=62119.05087747.495824Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31140331950.jpg
Szentesindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=570920.2720146.65627 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_07150052433.jpg
Váci utca 28. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3632019.053003747.4934605Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134602602.jpg
Üllői út (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=572119.153850947.4541385 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_17094908743.jpg
Váci utca 10. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3571219.051991947.4950509Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133032737.jpg
Szentendreindex.php?&t=objekt&oges=4209719.0756147.66943Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_29114848438.jpg
Andrássy út 39. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3584419.06152347.503694Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133318670.jpg
Szentgotthárdindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=576416.2735846.95261 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_14145651683.jpg
Pápaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=576517.467447.33004 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_02155505600.jpg
Andrássy út 2. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3548019.055502947.5002361Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132446523.jpg
Rottenbiller utca 33. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=579919.07470547.505275 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132500631.jpg
Károly király út 1. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3640219.06007447.494771Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134740770.jpg
Kossuth Lajos utca 12. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=8002819.057594647.4938403Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_10090319425.jpg
10. kerület (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=582119.157502947.4820909 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_11115304478.jpg
Koronaherczeg utca 16. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3542719.05345147.494601Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132304098.jpg
Párizsindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=58442.348848.85341 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_07145342253.jpg
Magyaróvárindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=590717.2699447.86789 Show objects../data/hu/portal/images/201510/200w_08090700841.jpg
Tolnaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=590918.7824846.42677 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133055159.jpg
Rákóczi út 36. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3639219.068131647.4966828Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134733967.jpg
József körút 72. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2920619.07067547.487205Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_07102532689.jpg
Baross utca 56. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3759019.072138947.4897151Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150640784.jpg
Teréz körút 3. (Budapest 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3528119.065720647.5036082Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132059783.jpg
Andrássy út 29. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=73119.0598947.502615Show object../data/hu/portal/images/201501/200w_23125826686.jpg
9. kerület (Budapest)index.php?&t=objekt&oges=3598319.091622947.4649279Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133545522.jpg
Conti utca 3. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2932119.074864247.4935292Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_07163815024.jpg
Balassagyarmatindex.php?&t=objekt&oges=20823019.2961448.07296Show object../data/hu/portal/images/201610/200w_25110902312.jpg
Soroksári út (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3606019.08121647.46128Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133725607.jpg
Koronaherczeg utca 8. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=106719.05470647.4939506Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16112916838.jpg
Tapolcaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=600517.4411746.88152 Show objects../data/hu/portal/images/201611/200w_07144149340.jpg
Bajcsy-Zsilinszky út 53. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=604419.05539147.50803 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132053580.jpg
István út 23-25. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=604919.081598547.504603 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_12133326445.jpg
Aszód index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=605419.484342247.6533802 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_10122203177.jpg
Kiskunhalasindex.php?&t=objekt&oges=13615419.4847946.43402Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_10131353176.jpg
Blaha Lujza tér 1-2. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=607319.06913947.496119 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_24143648286.jpg
Erzsébet körút 23. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3592719.069073747.5005211Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133502865.jpg
Rómaifürdő (Budapest, 3. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3549519.060647247.5712847Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132505546.jpg
Poprádindex.php?&t=objekt&oges=2668220.2979849.06144Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_20143921521.jpg
Balatonfüred-fürdőindex.php?&t=objekt&oges=20886117.946.95Show object../data/hu/portal/images/201611/200w_04095838537.jpg
Balatonboglárindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=616517.6441546.77525 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_16091310280.jpg
Abonyindex.php?&t=objekt&oges=3557820.00476 47.1899Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132727718.jpg
Abaújszántóindex.php?&t=objekt&oges=3605421.2 48.28333Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133717786.jpg
Eperjesindex.php?&t=objekt&oges=2791621.23393 48.99839Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_13111456029.jpg
Erzsébetfalva (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=621619.11931747.4332879 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_12133033517.jpg
Brassóindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=622025.6061345.64861 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_19091121018.jpg
Biharindex.php?&t=objekt&oges=13607921.9166747.15Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_09144323781.jpg
Beszterceindex.php?&t=objekt&oges=8740324.5001147.13316Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_14161315689.jpg
Békésindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=624421.1333346.76667 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_08120002139.jpg
Celldömölkindex.php?&t=objekt&oges=4143717.15027 47.25713Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_18140552512.jpg
Fótindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=631719.1887 47.6177 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_28163821232.jpg
Fonyódindex.php?&t=objekt&oges=2720317.57945 46.75552Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_02110951823.jpg
Fogarasindex.php?&t=objekt&oges=3945224.96667 45.85Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_28162347241.jpg
Fülekindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=633519.82473 48.26757 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133015186.jpg
Gyomaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=634920.83333 46.93333 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132751924.jpg
Inotaindex.php?&t=objekt&oges=3760318.1788447.20203Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150649611.jpg
Hajdúszoboszlóindex.php?&t=objekt&oges=2716921.447.45Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_02094042434.jpg
Gyulafehérvárindex.php?&t=objekt&oges=20998823.5833346.06667Show object../data/hu/portal/images/201611/200w_17105156455.jpg
Hatvanindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=638319.6833347.66667 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_14091621688.jpg
Hévízindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=639717.1840846.79031 Show objects../data/hu/portal/images/201611/200w_18151946076.jpg
Kézdivásárhelyindex.php?&t=objekt&oges=2716726.1333346Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_02093739720.jpg
Kiskomáromindex.php?&t=objekt&oges=6068117.1833346.55Show object../data/hu/portal/images/201605/200w_06091813844.jpg
Kiskunfélegyházaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=643819.8445846.71213 Show objects../data/hu/portal/images/201610/200w_21133017633.jpg
Körmendindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=645116.6059647.01096 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132859810.jpg
Körmöcbányaindex.php?&t=objekt&oges=20917018.9183448.70519Show object../data/hu/portal/images/201611/200w_09131040824.jpg
Kunszentmártonindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=646320.2887946.83916 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_10155820871.jpg
Losoncindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=647219.6670848.33249 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133017445.jpg
Lugosindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=647321.9030645.68861 Show objects../data/hu/portal/images/201611/200w_17144643267.jpg
Makóindex.php?&t=objekt&oges=20816320.4833346.21667Show object../data/hu/portal/images/201610/200w_24122457177.jpg
Mezőlakindex.php?&t=objekt&oges=4416017.3710547.32968Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_06162652301.jpg
Munkácsindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=652322.7177948.43919 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_09160817180.jpg
Nagykőrösindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=652919.7785747.03419 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_09161650651.jpg
Nagybányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=653023.5680847.65729 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_06093535744.jpg
Nagykárolyindex.php?&t=objekt&oges=4142722.4666747.68333Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_18133545964.jpg
Nagyenyed (Fehér megye)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=654923.7212846.31006 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_07100419039.jpg
Nagyszebenindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=655124.1545.8 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_10092821958.jpg
Nagyszalontaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=655421.6546.8 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_15140329584.jpg
Orsovaindex.php?&t=objekt&oges=8748322.3961144.72528Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_15142607462.jpg
Neszmélyindex.php?&t=objekt&oges=2821618.3596647.73585Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_18115759070.jpg
Paksindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=659618.8596246.62648 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_10162728633.jpg
Pestszenterzsébet (Budapest)index.php?&t=objekt&oges=2835119.1166747.43333Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_20092138967.jpg
Sátoraljaújhelyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=662621.6587148.39492 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_16085420564.jpg
Sárospatakindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=663121.5738348.3245 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_19170930171.jpg
Sárvárindex.php?&t=objekt&oges=3945816.9352547.25395Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_28165204026.jpg
Szabadkaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=664819.6666746.1 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132810928.jpg
Rimaszombatindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=664920.0223948.38284 Show objects../data/hu/portal/images/201610/200w_26092922012.jpg
Sajószentpéterindex.php?&t=objekt&oges=2618120.7166748.21667Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_08085121818.jpg
Ungvárindex.php?&t=objekt&oges=13643822.348.61667Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_15142718345.jpg
Szerencsindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=668421.209748.15993 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_10101117526.jpg
Szombathelyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=669716.6215547.23088 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_10121031548.jpg
Szigetvárindex.php?&t=objekt&oges=2792117.8046.04865Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_13112947789.jpg
Tarcalindex.php?&t=objekt&oges=2824021.3548.13333Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_18150203214.jpg
Trencsénindex.php?&t=objekt&oges=3963118.0443648.89452Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02144014415.jpg
Vajdahunyadindex.php?&t=objekt&oges=2916122.945.75Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_04155339237.jpg
Versecindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=677021.3036145.11667 Show objects../data/hu/portal/images/201611/200w_17144643267.jpg
Tata tóvárosindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=682918.3183847.65289 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_08142823537.jpg
Pannonhalmaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=684217.7553547.54946 Show objects../data/hu/portal/images/201612/200w_14145958586.jpg
Prágaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=684814.4207650.08804 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150719882.jpg
Buziásfürdőindex.php?&t=objekt&oges=8747821.6036145.64917Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_15141208347.jpg
Stubnyafürdőindex.php?&t=objekt&oges=6066418.8604848.86225Show object../data/hu/portal/images/201605/200w_05153717132.jpg
Balatonlelleindex.php?&t=objekt&oges=20991617.6949846.78318Show object../data/hu/portal/images/201611/200w_16155031071.jpg
Balfindex.php?&t=objekt&oges=2707116.6651147.651Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_29153454738.jpg
Borszékindex.php?&t=objekt&oges=2707425.5666746.95Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_30075349224.jpg
Felkaindex.php?&t=objekt&oges=3605720.29798 49.06144Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133723821.jpg
Fehértemplomindex.php?&t=objekt&oges=8003121.41722 44.8975Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_10091451227.jpg
Harkányindex.php?&t=objekt&oges=2719318.2366845.85002Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_02104203147.jpg
Izsákindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=692719.3517246.80454 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_17085254933.jpg
Kismartonindex.php?&t=objekt&oges=3291116.5232747.84565Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_09153842183.jpg
Lillafüred (Miskolc)index.php?&t=objekt&oges=20946120.6333348.1Show object../data/hu/portal/images/201611/200w_14163657838.jpg
Mezőkövesdindex.php?&t=objekt&oges=6090520.5833347.81667Show object../data/hu/portal/images/201605/200w_10111354847.jpg
Tövisindex.php?&t=objekt&oges=4417622.2166745.41667Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_07100419039.jpg
Topolyaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=700220.4653 45.67248 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_06112205833.jpg
Villányindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=700918.4538945.86889 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_18161254259.jpg
Rottenbiller utca 12. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=704319.077721747.5013713 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131832131.jpg
Erzsébet körút 6. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=706519.06996347.497936 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134554441.jpg
Rákóczi út 32. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=706919.067344447.496448 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_28110420081.jpg
Király utca 26. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3788819.058753347.4995152Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151018037.jpg
Andrássy út 8. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=708219.056650347.5009799 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150608975.jpg
Üllői út 60. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=710119.074953547.4842632 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134112349.jpg
Gizella (1926-tól Vörösmarty tér) 7. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3618519.050604747.4971905Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_12161925309.jpg
Váci utca 36. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3608319.053780647.4922779Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133827983.jpg
Ipar utca 15-21. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2935419.071891947.478588Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_08135814918.jpg
Fajszindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=721018.91943 46.41695 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_21103053197.jpg
Véső utca 7-9. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=721419.063342447.528904 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_25123915438.jpg
Kígyó utca 2. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=722219.053130147.4928075 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_30143339384.jpg
Hatvani utca 9.  (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3800319.058333347.493667Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151126344.jpg
Andrássy út 18. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=724919.057986447.5018801 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150722017.jpg
Rákóczi út 7. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=725519.062108447.4945798 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150803302.jpg
Múzeum körút 1/B. (Budapest, 5. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3776119.059821847.4938783Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150908901.jpg
Rákóczi út 30. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3543119.066650447.4962856Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132307646.jpg
Alkotás utca 1. (Budapest, 12. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3607419.023734947.5008427Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133736576.jpg
Rákóczi út 12. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3804719.063251247.4952972Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151151273.jpg
Soroksárindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=742219.1244147.40515 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_01103712570.jpg
Rákóczi út 74-76. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=743019.07588347.498771 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133522257.jpg
Andrássy út 33. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=748219.06036847.502929 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132433353.jpg
Zágrábindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=751115.9779845.81444 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_28150145570.jpg
Landler Jenő utca 23-25. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=753219.081598547.504603 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145931606.jpg
Vörösmarty utca 47/A (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2804019.0647547.508308Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_15142804507.jpg
Margit körút 16. (Budapest, 2. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=757419.03566347.513795 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133451105.jpg
7. kerület (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=760319.07337647.5027289 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133929407.jpg
Conti utca 25. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=764219.07496929168747.493157752694 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_07161340895.jpg
Astoria (Budapest)index.php?&t=objekt&oges=2564919.06009912490847.494264609538Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_25131342800.jpg
Békásmegyer (Budapest, 3. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3556219.0425547.60037Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132712276.jpg
Egyiptomindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=767930 27 Show objects../data/hu/portal/images/201611/200w_02112750251.jpg
Andrássy út 70. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3598419.06681537628147.507876783660Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133546633.jpg
Váci utca 9. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=772019.0516247.495069 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_20134944745.jpg
Budapestindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=772519.0399147.49801 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_08084614193.jpg
Teréz körút 9. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2809019.064707747.5044875Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_16123135874.jpg
Brünn (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=774216.6079649.19522 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_10103454344.jpg
Zürichindex.php?&t=objekt&oges=611878.55 47.36667Show object../data/hu/portal/images/201605/200w_12161607206.jpg
Promontorindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=776019.024051247.4275302 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_31152107653.jpg
Oroszországindex.php?&t=objekt&oges=2903610060Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_02173809218.jpg
Belgiumindex.php?&t=objekt&oges=2076874.31762695312550.846380708598Show object../data/hu/portal/images/201610/200w_21115116715.jpg
Neuchâtelindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=77806.946105957031246.988332751373 Show objects../data/hu/portal/images/201509/200w_24105504698.jpg
Andrássy út 10. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=778119.05694647.501174 Show objects../data/hu/portal/images/201509/200w_24114045877.jpg
Bernindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=77827.4474446.94809 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_11130235663.jpg
Soroksári út 26. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=778419.069850647.4756817 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_12135206189.jpg
Svájcindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=77857.454223632812546.943348074301 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_10102911549.jpg
Korponai utca 4. (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2557419.12449359893747.487691540403Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_24140739641.jpg
Bocskai út 134. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2559919.02778387069747.478459219009Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_25093217426.jpg
Eötvös utca 40. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2559919.060912947.5086521Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_25093217426.jpg
Bakáts utca 8. (Budapest, 9. kerület) index.php?&t=objekt&oges=2562019.06601339578647.483032871745Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_25111719435.jpg
Lónyay utca 17. (Budapest, 9. kerület) index.php?&t=objekt&oges=2562619.06116127967847.487218022925Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_25113756835.jpg
Aradi utca 8. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=780619.062838347.5066396 Show objects../data/hu/portal/images/201509/200w_25160639997.jpg
Máriássy utca 1. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2569119.078651147.4694883Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_28132916289.jpg
Nyárlőrincindex.php?&t=objekt&oges=2580719.89761352539046.873013115444Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_30102955676.jpg
Vadász utca 16. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=782419.053664147.5043021 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_09112917596.jpg
Andrássy út 3. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2603619.05557155609147.499672151003Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_05110407654.jpg
Tükör utca 5. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2606119.04783747.5025361Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_05140600811.jpg
Nádor utca 20. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2610219.04876747.502273Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_06132627428.jpg
Ranolder utca 4. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2610319.074873747.4807115Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_06134607096.jpg
Soroksár-Újtelepindex.php?&t=objekt&oges=2610319.13384914398147.419647090985Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_06134607096.jpg
Bajcsy-Zsilinszky út 15/a (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2611519.05513703823047.498594628629Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_06161320961.jpg
Aulich utca 4. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2611519.05129075050347.505396896367Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_06161320961.jpg
Jénaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=785511.57762147951850.921793349650 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133047276.jpg
Grazindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=785615.44952392578147.057610018237 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_09092321802.jpg
Keresztúri út 30-38. (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=785919.15425539016747.499101794006 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_26130639260.jpg
Fehérvári út 7. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2621519.046956647.4765063Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_08143622235.jpg
Kossuth tér 4. (Hódmezővásárhely)index.php?&t=objekt&oges=2623120.31698226928746.414314955913Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_08151837108.jpg
Akácfa utca 3. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2623319.06911134719847.497649824681Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_08152745755.jpg
Halom utca 42. (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=786319.134392147.4828502 Show objects../data/hu/portal/images/201510/200w_08160954928.jpg
Városligeti fasor 49. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=786419.080192547.5106495 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_12101705839.jpg
Honvéd utca 10. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=786519.04979944229147.506709819192 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133348845.jpg
Révay utca 14. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=786619.056843647.501579 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133835856.jpg
Nagymező utca 26. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=786819.059484147.5038007 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132300449.jpg
Csengery utca 31. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2628019.06739473342847.505064640378Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_09135513052.jpg
Feldmeilen (Zürich)index.php?&t=objekt&oges=262828.616628646850547.277869683804Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_09154408040.jpg
Benczúr utca 1. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=787419.07116055488547.509144879090 Show objects../data/hu/portal/images/201510/200w_09162601364.jpg
Fővám tér (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=788119.057756347.4858889 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133453229.jpg
Ázsiaindex.php?&t=objekt&oges=28407100.619655334.047863Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_20133446214.jpg
Váci utca (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=789119.053772747.491922 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_09134648299.jpg
Nagymező utca 3. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=789619.061703947.5026798 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_10104703683.jpg
Vilma királynő útja 49. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=789719.080192547.5106495 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_03151701007.jpg
Krisztina körút 107. (Budapest, 1. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2646319.03932809829747.493126490332Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_15160818107.jpg
Budafoki út 187. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=792419.05148547.455473 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_19144124507.jpg
Ranolder utca 21. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=792519.07905547.475897 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_24144200238.jpg
Nádor utca (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3543519.04902147.502012Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132310744.jpg
Bécsi utca (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=794619.052050947.4965285 Show objects../data/hu/portal/images/201501/200w_09134408587.jpg
Bőcsindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=797120.968387448.0442332 Show objects../data/hu/portal/images/201510/200w_22134546405.jpg
Répcelakindex.php?&t=objekt&oges=3608917.0179547.42105Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133837139.jpg
Csopakindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=798717.92488098144546.974308385759 Show objects../data/hu/portal/images/201510/200w_30075720984.jpg
Avasfelsőfalu (Negrești-Oaș)index.php?&t=objekt&oges=2708623.40637207031247.863507129246Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_30082531746.jpg
Vámház körút 4. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=799219.058369347.4876687 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133506959.jpg
Málnásfürdőindex.php?&t=objekt&oges=2719125.8258446.03259Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_02103831796.jpg
Tiszakécskeindex.php?&t=objekt&oges=2719720.1046.93261Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_02105704675.jpg
Diószegindex.php?&t=objekt&oges=2735517.6440429687548.201480346781Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_02162837659.jpg
Stockholmindex.php?&t=objekt&oges=2735618.05053710937559.323819751574Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_02162625211.jpg
Gamlitzindex.php?&t=objekt&oges=2765815.5533346.72028Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_09151547727.jpg
Szegényház utca 44. (Budapest, 2. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=801319.028827447.5086146 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_10112532375.jpg
Mária Valéria utca 12. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2770719.04767513275147.497787548300Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_10113446184.jpg
Mannheim (Németország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=80208.445434568857349.479204235328 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_01151404999.jpg
Sütő utca 1. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=802319.05410247.496544 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_10162312456.jpg
Alkotás utca 6. (Budapest, 12. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=802419.02432918548547.498019050017 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_04154958342.jpg
Hermann Ottó út 5. (Budapest, 2. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2789319.013601947.5121234Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_13091730679.jpg
Rákóczi út 40. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2790219.06882447.4968462Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_13094232206.jpg
Langenthal (Svájc)index.php?&t=objekt&oges=279447.781066894531247.201493457460Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_13142624493.jpg
Maglódi út 17. (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=804619.15298938751247.486449057696 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_15124557485.jpg
József utca 32. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=804719.07563447952247.491408391051 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_13153648761.jpg
Vámház körút 14. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2795619.059689447.4883626Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_13155448389.jpg
Bezerédi utca 9. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2795619.07387495040847.496825740610Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_13155448389.jpg
Szemere utca 25. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2799219.05203104019147.511321208855Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_14113707602.jpg
Teréz körút 38. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=806219.059844447.5073749 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_15130446543.jpg
Dobozi utca 47. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2801619.08894747.4901476Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_14180813743.jpg
Lovag utca 14. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2801619.057905747.5068935Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_14180813743.jpg
Vágóhíd utca (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=806619.07754421234147.472468875386 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_10141819146.jpg
Rákóczi út 76. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2803719.07611727714547.498787845851Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_15132306184.jpg
Zita királyné útja 7. (Budapest, 1. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2804319.04398441314647.493568692444Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_15144957337.jpg
Újvidékindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=807719.83694 45.25167 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_09134533669.jpg
Csengery utca 10. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2805419.06915426254247.503334700983Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_16084548147.jpg
Soroksári út 31/a (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2812619.07999038696247.463339505912Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_16141044859.jpg
Podmaniczky utca (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3538819.063995947.5123662Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132236905.jpg
Felsőbabádindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=811019.2285747.25553 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_18113757130.jpg
Nagyenyed utca 16. (Budapest, 12. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=811119.02161147.497962 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_18162806133.jpg
Kossuth Lajos utca 49. (Izsák)index.php?&t=objekt&oges=2826019.351013546.8070101Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_18164508584.jpg
Kőérberki út (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2826218.993188247.4550499Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_18172744363.jpg
Tolcsvaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=812621.448845248.2841513 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_19152748177.jpg
Nyerges utca (Tállya)index.php?&t=objekt&oges=2827121.236420848.232774Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_19100049463.jpg
Akácfa utca 13. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2832419.06827449798547.498275467557Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_19152303417.jpg
Kazinczy utca 11. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2832519.063556847.4971394Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_19153113881.jpg
Cserzy Mihály utca 14. (Szeged)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=813520.135174546.2588025 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_19164647699.jpg
Kolozsvári tér 9. (Szeged)index.php?&t=objekt&oges=2833420.132433546.2462168Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_19170228171.jpg
Gyáli út 15/D. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=813819.1000147.468486 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_20090446858.jpg
Wesselényi utca 95. (Pestszenterzsébet, Budapest, 20. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=813919.11962270736647.428004699408 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_20092138967.jpg
Márton utca 14/b. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2844919.07946847.478325Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_21102646380.jpg
Forgách utca 9/a. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2845619.072217647.5391858Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_21103750957.jpg
Liget tér 1. (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2846019.12892347.482771Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_21104642004.jpg
Kossuth Lajos utca 84. (Budapest, 22. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2846119.040498647.4229309Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_21104824078.jpg
Dörgicseindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=815117.72369384765646.915242754619 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_21110840397.jpg
Vilmos császár út 49. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=815819.055367247.507593 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_22110554960.jpg
Tolnai Lajos utca (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2937419.074864247.4935292Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_08145124316.jpg
Únyindex.php?&t=objekt&oges=2872518.73855590820347.640554862984Show object../data/hu/portal/images/201511/200w_30083842356.jpg
Kálvin tér 13. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2879219.061949347.4898289Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_01100432606.jpg
Váci utca 11. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2881219.05180647.494862Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_01105521859.jpg
Afrikaindex.php?&t=objekt&oges=2893221.6210937523.291810532441Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_02100818302.jpg
Mosonszentjánosindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=825217.13603 47.78621 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_02105658811.jpg
Stadlauindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=825416.44807815551748.214282452746 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_02130848166.jpg
Antwerpenindex.php?&t=objekt&oges=290234.397277832031251.216024033635Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_02164606329.jpg
Szentkirályi utca 9. (Budapest, 8. kerület) index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=826319.064668147.4939466 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_10105726276.jpg
Meranindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=826811.152517946.6712938 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_08094723495.jpg
Troppauindex.php?&t=objekt&oges=2918617.89672851562549.932328618365Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_07083253345.jpg
Nefelejts utca 27. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=827519.08106327056847.504146452360 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_07101053809.jpg
Mátyás Király tér 16. (Kolozsvár)index.php?&t=objekt&oges=2920823.59000682830846.769169738420Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_07102808287.jpg
Zárda utca 32. (Kaposvár)index.php?&t=objekt&oges=2925417.78755187988246.359535811684Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_07131301716.jpg
Krnovindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=828017.703068150.0905834 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_08090814265.jpg
Óvoda utca 47. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2945119.08231247.505118Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_08161744789.jpg
Hűvösvölgy (Budapest, 2. kerület)index.php?&t=objekt&oges=13603818.963527847.5408556Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_09105604671.jpg
Teréz körút 43. (Budapest, 6. kerület, Terézváros)index.php?&t=objekt&oges=3554719.059569147.5081833Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132611293.jpg
Múzeum körút 3. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3556319.059914547.4937151Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132713409.jpg
Balatonindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=853217.7546.83333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_25143444167.jpg
Klagenfurtindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=855614.30528 46.62472 Show objects../data/hu/portal/images/201611/200w_16132434447.jpg
Kristóf tér (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3532719.05231347.4957134Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19114513632.jpg
Szibériaindex.php?&t=objekt&oges=39601100 60Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_01152429328.jpg
Fűzér utca 30. (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4210419.128988847.4858782Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_29124446907.jpg
Múzeum körút 17. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3816219.06065747.4924139Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151303709.jpg
Váci utca 40. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=882519.0544247.4912801 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131800549.jpg
József körút 37-39. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=885119.070641547.4914872 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133311758.jpg
Király utca 36. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3812319.060218247.5003714Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151236178.jpg
Dob utca 90. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=8808119.07108847.5037889Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_20104511836.jpg
Zugliget (Budapest, 12. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3965818.969452247.5118604Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02173347658.jpg
Zentaindex.php?&t=objekt&oges=2894720.07722 45.9275Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_02110434508.jpg
Budafoki út 187-189. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3284419.05218124389647.454478784484Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_09101358512.jpg
Szabadság utca 8. (Pesterzsébet, 20. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3285219.11363601684547.434918616959Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_09103358778.jpg
Bordeauxindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=9086-0.5805 44.84044 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_27151057241.jpg
Lambescindex.php?&t=objekt&oges=328705.26282 43.65311Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_09134345904.jpg
Marseilleindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=90885.366821289062543.293856268648 Show objects../data/hu/portal/images/201604/200w_08095529381.jpg
Brémaindex.php?&t=objekt&oges=328718.80777 53.07516Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_09134533669.jpg
Lenhossék utca (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3941819.078787747.4794123Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_28151014945.jpg
Mátyás király tér 8. (Kolozsvár)index.php?&t=objekt&oges=3338723.58914852142346.769654743902Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_09173456501.jpg
Mátyás király tér 18. (Kolozsvár)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=967323.59055399894746.769581258504 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_09172722973.jpg
Erzsébet körút 15. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3369619.070034547.4993127Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_09174347862.jpg
Megdalenenstrasse 46. (Bécs)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=967516.352068148.1940484 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_10092646526.jpg
Baross tér 15. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3445519.08136367797847.500773434391Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_10094619461.jpg
Torinoindex.php?&t=objekt&oges=344847.687683105468745.068307605044Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_10103425486.jpg
Piac tér (Kisújszállás)index.php?&t=objekt&oges=3462620.75763702392547.218323855202Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_10172922276.jpg
Rákóczi út 41. (Budapest, 8. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3462219.07143747.4971801Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_10170049667.jpg
Vámház körút 9. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3461619.05949831008947.487899524243Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_10162438449.jpg
Izabella utca 88. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=968619.06332947.5104563 Show objects../data/hu/portal/images/201512/200w_11100603512.jpg
Baross Gábor út 6. (Esztergom)index.php?&t=objekt&oges=3463818.740578647.7819759Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_11103210712.jpg
Csányi utca 3. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3466119.063527947.5009067Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_11121927927.jpg
Horthy Miklós út 49-51. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3464119.04825547.4783386Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_11104413936.jpg
Podmaniczky utca 67. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=969119.06540247.513075 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133826996.jpg
Német utca 45. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3513219.07434247.4897209Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131733326.jpg
Podmaniczky utca 39. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=976919.060842847.5103198 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131734271.jpg
Molnár utca 3. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=977019.05284647.4908272 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131734271.jpg
Teréz körút 26. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=977319.061469847.5063058 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150345174.jpg
Vörösmarty utca 16. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=977419.069455647.5044103 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131833129.jpg
Dohány utca 12-14. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=977519.061278847.4955817 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151041994.jpg
Erzsébet tér 13. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=977619.05390947.4976931 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131912393.jpg
Visegrádi utca 43. (Budapest, 5. kerület) index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=977819.057740847.517325 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131852724.jpg
Mária Valéria utca 1. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3514219.050317247.4940539Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131742946.jpg
Váci út 22. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3514319.058118747.5141269Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131743556.jpg
Ráday utca 26. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=978419.064133447.4862273 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131745772.jpg
Örömvölgy utca 10B. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3514519.089189347.4868033Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131747814.jpg
Rózsa utca 95. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3514519.06543747.5103355Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131747814.jpg
Légrády Károly utca 9. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=978719.057026947.5152219 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132732578.jpg
Lázár utca 7. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3515019.05605447.50203Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131754969.jpg
Király utca 18. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3515019.057799447.4990245Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131754969.jpg
Eötvös utca 31. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=979319.062056247.5079473 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131832131.jpg
József körút 43. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3515219.070548247.4908386Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131755756.jpg
Falk Miksa utca 2. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=979519.047743847.508799 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131836106.jpg
József körút 14. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3515519.071246747.4950975Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131759718.jpg
Országbíró utca 26.B (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3515919.077534147.532019Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131802450.jpg
Jókai tér 6. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3516319.061984847.5050971Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131807858.jpg
Német utca 13. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3516319.073327547.4913558Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131807858.jpg
Ó utca 16. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=980419.057222747.5036213 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131812393.jpg
Salétrom utca 5. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3516719.071828747.4915763Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131813378.jpg
Apponyi tér 1. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=980619.055637147.4931347 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131922301.jpg
Révay utca 12. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3520719.056557147.50153Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131850577.jpg
Andrássy út 59. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=981119.06539247.506198 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131839131.jpg
Vilmos császár út 45. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3518219.05533847.506573Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131824336.jpg
József körút 41. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=981419.070606347.4912265 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_26143519625.jpg
József utca 56. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=982019.078595747.4922765 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131839131.jpg
Üllői út 61. fióküzlet (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3519819.07428347.484056Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131840031.jpg
Liszt Ferenc tér 6. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3519919.063623847.5032681Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131842305.jpg
Lipót körút 24. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=982319.053680447.5114023 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131843442.jpg
Rákóczi út 51. (Budapest, 8. kerület) index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=982419.07305547.49762 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131845462.jpg
Király utca 57. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=982519.063942247.5023767 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131846019.jpg
Légrády Károly utca 8. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3520319.057505747.5148205Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131847027.jpg
Paulay Ede utca 23. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3520719.058104547.5006388Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131850577.jpg
Kossuth Lajos utca 8. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3520819.057321247.4937754Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131851332.jpg
Váci út 48. a-b. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3521419.059973647.5176468Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131858271.jpg
Almássy tér 8. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3521719.07233747.5011973Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131900932.jpg
Székely Bertalan utca 11. (Budapest, 6. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3522819.068947647.5121194Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131914742.jpg
Váci körút 34. (Budapest, 5. kerület) index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=983619.0546247.503658 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_24164336435.jpg
Honvéd utca 4. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3523419.050026847.5059982Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131923015.jpg
Szentkirályi utca 8. gyár és irodák (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3620719.064945847.493973Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134102059.jpg
Gróf Károlyi utca 26. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3523819.084213247.5637336Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132009532.jpg
Üllői út 52/b (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=985119.073076547.4849012 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132421081.jpg
Adonyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=985418.86493 47.1194 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132111503.jpg
Hajós utca 27. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=985619.057047647.5045021 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133524457.jpg
Kecskeméti utca 14. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3525119.060970247.4902323Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132025137.jpg
Vilmos császár út 33. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=985819.05531147.504684 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132050924.jpg
Szigetvári utca 6. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3525419.082630647.4895605Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132028354.jpg
Magyar utca 52. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3525419.061004847.4904273Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132028354.jpg
Baross út 31. (Győr)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=986217.63482847.685192 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132038670.jpg
Baross út 5. (Győr)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=986317.63288347.687669 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132057716.jpg
Király utca 5. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=986719.056880647.4983637 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150743842.jpg
Jósika utca 20. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=986819.071659447.5055768 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132040502.jpg
Podmaniczky utca 43. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3626319.06125447.5105769Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134154570.jpg
Izabella utca 43. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3526919.069057847.5066628Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132045362.jpg
Deák utca 6. (Budapest, 15. kerület Rákospalota)index.php?&t=objekt&oges=3526919.115790847.5631393Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132045362.jpg
Arany János utca 16. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3527419.04968247.5021739Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132052080.jpg
Szentkirályi utca 23. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=987919.065347947.4921984 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132052080.jpg
Király utca 13. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=988119.058407847.4990796 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132259354.jpg
Lovag utca 17. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=988519.058394747.5069843 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132053580.jpg
Liszt Ferenc tér 2. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3527819.062664947.5039356Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132055770.jpg
Lovag utca 2. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3527819.056928747.5062077Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132055770.jpg
Rózsa utca 7. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3528119.07536747.502711Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132059783.jpg
Balaton utca 12/a (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3528219.049597247.5113885Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132101704.jpg
Horn Ede utca 6. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3528219.056495547.506892Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132101704.jpg
Rákóczi út 72-74. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=989319.075279947.4986398 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133224488.jpg
Váci út 6. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=989719.056450247.5118995 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132105492.jpg
József körút 51. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=989819.07017247.489859 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132107432.jpg
Aulich utca 1. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3529119.05126247.505071Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132110530.jpg
Vajdahunyad utca 43. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=990219.07334247.485486 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132110530.jpg
Erzsébet körút 19. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3533019.069432547.5000365Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19114517287.jpg
Falk Miksa utca 1. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=991019.048154347.5088198 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132122715.jpg
Teleky utca 46. (Győr)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=991117.637613947.6850927 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132131522.jpg
Üllői út 10. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=991719.063432347.4888465 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132421081.jpg
Király utca 53. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=992219.063475147.5021986 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_29144314777.jpg
Erzsébet körút 13. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3534019.07022947.49897Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19114533170.jpg
Váci körút 61. (Budapest, 6. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3534519.05541847.508929Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132209473.jpg
Üllői út 18. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3534519.065155347.4881924Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132209473.jpg
József körút 6. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3534619.071026847.4964431Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132210794.jpg
Molnár utca 37. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3535019.055712347.4884594Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132214788.jpg
Rózsa utca 55. (Budapest 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=993819.06991747.5071164 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150947440.jpg
Mária Valéria utca 17. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3535819.048201147.4975979Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132217398.jpg
Kazinczy utca 10. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3536519.063548747.4967267Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132219672.jpg
Akadémia utca 18. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3573619.045890547.504339Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133055159.jpg
Lipót körút 12. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=995719.050519547.5125278 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132231080.jpg
Jókai utca 38. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=996119.05638747.509208 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132502508.jpg
Gyár utca 21. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=996419.060483947.4919542 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132219672.jpg
Öv utca 153. (Budapest, 14. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=996719.121661447.5309674 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132237666.jpg
Deák Ferenc utca 16-18. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3539119.053318947.497209Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132239011.jpg
Koronaherceg utca 10. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3539319.054270147.4940037Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132241507.jpg
Füzér utca 46. (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3563919.127139347.4882834Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132834512.jpg
Szent László út 78. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3540519.088787847.5324052Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132247599.jpg
Aréna út 128. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3540619.06993247.52009Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132248937.jpg
Váci út 95. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3543919.069904347.5389993Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132314684.jpg
Kerepesi út 25. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3541419.06562247.4953999Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132250843.jpg
Molnár utca 35. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3541819.055586347.4886096Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132256204.jpg
Váci út 19. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=998619.062210347.5206853 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132318105.jpg
Kisstáció utca 5. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=999019.072893347.4890979 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132305745.jpg
Szegfű utca 5. (Budapest, 6. kerület) index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=999519.069645247.5079136 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132313578.jpg
Árpád út 30. (Győr)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=999817.634256547.6844698 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132315916.jpg
Akácfa utca 54. (Budapest, 7. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3545819.064256747.5010044Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132422950.jpg
Üllői út 55. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1000219.07334147.484389 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_29152724918.jpg
Rákóczi út 57. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1000619.074893647.498066 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132418201.jpg
Kazinczy utca 48. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3545319.060749347.4992038Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132418201.jpg
József utca 54. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3545419.078448747.492238Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132419830.jpg
Andrássy út 15. (Budapest 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3545619.05739447.500933Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132421779.jpg
Vilmos császár út 78. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1001119.054795247.5093486 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132546837.jpg
Frangepán utca 7. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1001419.07106747.535831 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132440217.jpg
Horánszky utca 8. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3546319.067747247.4922072Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132428986.jpg
központ és főüzlet: Rottenbiller utca 33. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1001619.07470547.505275 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132625395.jpg
Bálvány utca 6. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3546519.05094347.500025Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132431228.jpg
Szondi utca 53. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3547219.067821247.5123026Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132438499.jpg
Rökk Szilárd utca 28. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3555619.070106147.4917315Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132622211.jpg
Asztalos Sándor út 9. (Budapest, 10. kerület) index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1002419.10198647.493842 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132854479.jpg
Arany János utca 18. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1002519.04994847.502201 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133926677.jpg
Pannonia utca 6. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3548319.051184247.5130068Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132452568.jpg
Andrássy út 54. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3548519.064439747.5062757Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132454740.jpg
Dohány utca 94-96. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3548719.07377447.5009299Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132457079.jpg
Erzsébet körút 16. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3548919.06941947.49906Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132459379.jpg
Erzsébet körút 7. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1003319.070597847.4981174 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132501316.jpg
Üllői út 25. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1003619.066302147.4872955 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132507836.jpg
Kristóf tér 3. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1003719.052040447.495476 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133258214.jpg
Kertész utca 4. (új név: Nagyatádi Szabó, Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3550419.069156447.49853Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132517431.jpg
Gróf Zichy Jenő utca 20. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1004119.057339747.5045291 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132517431.jpg
Múzeum körút 27. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1004419.061083547.4916087 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132813929.jpg
Alkotmány utca 4. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1004619.049346847.5073944 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134108340.jpg
Kossuth Lajos utca 3. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1004919.057315447.4934015 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131819827.jpg
Horthy Miklós út 15. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3553719.052233947.4814839Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132557126.jpg
Bálvány utca 3. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3554219.051245247.4996971Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132603239.jpg
Soroksári út 123. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3554519.09266647.442971Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132609547.jpg
Üllői út 48. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1005519.072130247.4852297 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132612512.jpg
Károly király út 20. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3555219.05822947.495671Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132617183.jpg
Erzsébet körút 20. (Budapest, 7. körút)index.php?&t=objekt&oges=3555419.06916747.499366Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132620065.jpg
Babér utca 7. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3556719.07416847.548Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132716484.jpg
Fehér hajó utca 2. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1006519.052676947.4959173 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151226243.jpg
Ilka utca 11. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1006919.100217947.5065013 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132721234.jpg
Alkotmány utca 29. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1007119.05407747.507544 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132837623.jpg
Andrássy út 5. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3561019.05597447.499989Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132800322.jpg
Ranolder utca 32. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1007419.080944847.4780186 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132729176.jpg
Szív utca 43. (Budapest, 6. kerület) index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1007519.066676647.5105072 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132729176.jpg
Gizella út 55. (Budapest, 14. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1007619.099518747.5090017 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132732578.jpg
Jász utca 3-11. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1007819.08029247.524882 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132858749.jpg
Szabadság tér 7. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1007919.052102447.5028034 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132809113.jpg
Rathausbrücke (Zürich)index.php?&t=objekt&oges=355888.542190347.3717211Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132736646.jpg
Alsótekerespusztaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1008317.8333346.75 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132741260.jpg
Váci út 141-143. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3559419.07329147.547802Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132742340.jpg
Szív utca 4. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3559619.071294947.5074242Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132744199.jpg
Jász utca 3-9. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3559719.08029247.524882Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132745238.jpg
Novaindex.php?&t=objekt&oges=3559916.67651 46.68507Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132747364.jpg
Kossuth Ferenc út 5. (Cegléd)index.php?&t=objekt&oges=3560119.797184147.1721872Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132750243.jpg
Tátra utca 4. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1009019.050155547.5132345 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133034832.jpg
Múzeum körút 6. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1009219.06112547.4927511 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132754021.jpg
Erzsébet királyné útja 57-61. (Budapest, 14. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1009419.10453347.5253526 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132757104.jpg
Kulaindex.php?&t=objekt&oges=3561222.2482 42.55142Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132803297.jpg
Márton utca 30. (Budapest, 3. kerület, labdarúgópálya Csillaghegy)index.php?&t=objekt&oges=3563819.04358247.591797Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132833592.jpg
Nádor utca 21. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3564019.04913847.502201Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132836466.jpg
Király utca 40. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3564319.060898447.500802Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132839466.jpg
Személynök utca 7. (Budapest, 5. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3564619.047045847.5097511Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132843456.jpg
Népszínház utca 42-44. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3565419.081249247.4940395Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132853450.jpg
Alkotmány utca 15. (Budapest 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1011219.05158147.507301 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_24150329087.jpg
Nagykörűindex.php?&t=objekt&oges=3566120.45 47.26667Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132900350.jpg
Hajós utca 41. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3566319.055616447.5055599Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132902537.jpg
Izabella utca 41. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3566819.069384247.5063858Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132910388.jpg
Akácfa utca 18. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3566819.067580147.4984722Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132910388.jpg
Városház utca 1. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1012419.056549947.4937905 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133005948.jpg
Király utca 38. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3568019.060548447.500586Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133007267.jpg
Selb (Németország)index.php?&t=objekt&oges=3568512.13054 50.17058Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133011330.jpg
Károly király út 28. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1013419.057536347.4962223 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133255816.jpg
Erzsébet tér 2. nyomda (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3569719.051292747.4984803Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133023433.jpg
Erzsébet tér 2. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3569719.051292747.4984803Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133023433.jpg
Podmaniczky utca 59. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3570819.063815447.5121154Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133029292.jpg
Izabella utca 68. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1014419.06583947.508604 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133031505.jpg
Károly körút 24. (félemelet) (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3571319.05779247.495887Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133034832.jpg
Andrássy út 31. (Budapest, 6. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3571419.06012947.502768Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133035906.jpg
Károly körút 7. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3571819.058251247.4964249Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133039918.jpg
Király utca 25. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3571919.060532647.5002671Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133040958.jpg
Sütő utca 2. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3572119.053902947.496634Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133045018.jpg
Piac utca 57. (Debrecen)index.php?&t=objekt&oges=3573121.625871247.5270438Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133051370.jpg
Bajcsy-Zsilinszky út 54. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3574719.054659947.5053399Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133104224.jpg
Akácfa utca 55. (Budapest, 7. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3575419.064598947.5010067Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133112148.jpg
Kertész utca 38. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3575419.065682447.5014725Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133112148.jpg
Váci utca 26. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3575819.052816747.4937905Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133117180.jpg
Központ: Rottenbiller utca 33. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3575919.07470547.505275Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133118832.jpg
Klapka utca 5. gyár és raktár (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3576319.065899947.5269728Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133124034.jpg
Ferenc József rakpart 26. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3576319.052406547.4906264Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133124034.jpg
Andrássy út 13. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1017619.057168947.50078 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134746209.jpg
Városház utca 3. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3577619.056359547.4940495Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133137889.jpg
Kölcsey utca 1. (Szeged)index.php?&t=objekt&oges=3578220.147831346.2511104Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133234135.jpg
Rákóczi út 70-76. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1018219.075414147.4987484 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133222572.jpg
Kígyó tér (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3579919.054154347.4930055Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133233510.jpg
Semmelweis utca 4. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3580519.09000847.5703559Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133241573.jpg
Fő utca 2. (Budapest, 1. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1019519.040351447.4988438 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133042158.jpg
központ: Vigadó utca 6. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3581219.049819847.4966084Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133248924.jpg
Alkotmány utca 10. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3581219.051102447.5075962Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133248924.jpg
Baross tér 23. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1020119.079778647.4996592 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_20100927843.jpg
Vilmos császár út 61. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1020319.05541847.508929 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150729957.jpg
Vilmos császár út 59. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1020619.055416947.508651 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133517988.jpg
Lipót körút 12. eladási iroda (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3583319.050519547.5125278Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133304365.jpg
Múzeum körút 15. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3583419.06059147.49254Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133306613.jpg
Kárász utca 5. (Szeged)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1021220.14717646.251933 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133307148.jpg
Visegrádi utca 39. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3583919.057420147.5168477Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133311758.jpg
Horthy Miklós 97. (Rákospalota, Budapest, 15. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3584619.11185247.5632821Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133322331.jpg
Sugár út 12. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3586319.057287747.5013908Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133341827.jpg
Tisza utca 8. (Budapest, 5. kerület) index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1023219.061138447.5240211 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150655691.jpg
Király utca 14. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1023419.057312147.4988647 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133359514.jpg
Nagymező utca 23. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3588419.058987747.5044858Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133405910.jpg
központ és monori magkereskedés: Rákóczi út 7. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3589319.062108447.4945798Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133528320.jpg
Rottenbiller utca 15. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3589819.077618847.5020227Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133548722.jpg
Kálvin tér 9. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1025319.061742147.4888145 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133454429.jpg
Csáky utca 10. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1025619.053185747.5135461 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132137292.jpg
Arany János utca 5. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3613019.047648347.5017376Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133908711.jpg
Podmaniczky utca 41. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3613019.061055347.5104532Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133908711.jpg
Víg utca 1. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3591919.072752147.4954294Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133457485.jpg
Szent István körút 16. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3592119.051927847.5120009Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133501113.jpg
Kossuth utca 7. (Debrecen)index.php?&t=objekt&oges=3592921.626666847.5289581Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133503939.jpg
Nagydiófa utca 14. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3593319.065131947.4974784Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133506959.jpg
Andrássy út 9. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3593619.05659847.500411Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133509890.jpg
Aulich utca 5. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1027719.05159447.50535 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133943305.jpg
Honvéd utca 16. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1027819.049446347.5078327 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133821447.jpg
Horthy Miklós út 49. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3595419.04825547.4783386Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133524457.jpg
Cserei utca 5. (Budapest, 14. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3636919.100291147.5058514Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134619578.jpg
Pannonia utca 50. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1029319.054489747.5175176 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_24140336071.jpg
Zrínyi utca 14. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1029919.050574547.5005547 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133540148.jpg
Murányi utca 14. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3598019.084507447.5042401Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133543585.jpg
Bethlen utca 17. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3598019.080485447.5023967Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133543585.jpg
Kiscelli utca 47. (Budapest, 3. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3598219.037859147.5392935Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133544274.jpg
Bakáts tér 1. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3598319.06596347.483149Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133545522.jpg
Seidengasse 40. (Bécs, VII.)index.php?&t=objekt&oges=3600816.339969248.2003755Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131829949.jpg
Gyár utca 5. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3601019.060544547.5062767Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131913606.jpg
Szent István tér 4. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1031919.052792147.5003751 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132049748.jpg
Lónyay utca 50. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3601519.065613647.4822931Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132251894.jpg
Tuttlingenindex.php?&t=objekt&oges=360178.817747.98464Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133043124.jpg
Vágány utca 12. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3603519.080191247.5218774Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133658037.jpg
rendelések felvétele: Zrínyi utca 12. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3605319.050217547.5005184Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133716936.jpg
Örömvölgy utca 10/a (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3606719.08903247.487014Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133732071.jpg
Horthy Miklós út 84. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3607219.041542447.4756306Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133735761.jpg
Thököly út 20. (Budapest, 7. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3607519.0848947.5022377Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_25102329096.jpg
Gróf Vigyázó Ferenc utca 6. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3607519.048407947.501176Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_25102329096.jpg
Ráday utca 23. (Mátyás utca sarok) (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3607619.063894647.4862998Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133821027.jpg
központ: Aulich utca 5. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1036619.05159447.50535 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133821447.jpg
Kerepesi út 32. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3607919.067344447.496448Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133823586.jpg
Üllői út 75. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3608219.07616747.483399Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_24150558722.jpg
Üllői út 147. (Budapest, 18. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3608219.200191447.4352275Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_24150558722.jpg
Gróf Tisza István utca 1. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1037219.04876647.4985546 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133929407.jpg
Akadémia utca 7. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3608819.046675747.5023519Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133835856.jpg
Erzsébet körút 53. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3609919.066119447.5032622Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_25103350762.jpg
Kerepesi út 63. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3609919.07646747.498519Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_25103350762.jpg
Erzsébet tér 8. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3610019.052745947.4975128Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_24145436044.jpg
Róna utca 207. (Budapest, 14. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3610319.101789247.5212098Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133847492.jpg
Keresztúri út 30-34. (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3610419.154301647.4988135Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_24144845924.jpg
Gresham-palota (Budapest, 5. kerület, Széchenyi István tér 5-6.)index.php?&t=objekt&oges=3611719.04794447.499629Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133900161.jpg
Király utca 27. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3611719.060781547.5004085Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133900161.jpg
Dob utca 45. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3612119.064170247.5005039Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_24143335883.jpg
Dohány utca 60. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3612119.069007747.4979849Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_24143335883.jpg
Népszínház utca 22. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3612419.074754947.4954081Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_24140914250.jpg
Tűzoltó utca 72. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3613319.08054447.48016Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133910632.jpg
Horthy Miklós út 154. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3614519.024934347.4689692Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133924055.jpg
Arany János és Bálvány utca sarka (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3614819.05066147.502178Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133926677.jpg
Váci út 8. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1041219.056790947.512396 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133927529.jpg
Széchenyi rakpart 8. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3615319.04539547.503803Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133931831.jpg
Orczy út 24. (Sárkány utca sarok) (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1041719.092942347.4857145 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_24135818319.jpg
Hold utca 6. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1042219.052142947.505017 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134057436.jpg
Cserzy Mihály utca 3. (Szeged)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1042420.138431946.2577401 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_25092822998.jpg
Fóti út 34. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3620019.09038747.579044Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_12152426890.jpg
Rökk Szilárd utca 7. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3620419.069664947.4922176Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134059368.jpg
Gizella út 49. (Budapest, 14. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3610219.098791447.5095212Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133846084.jpg
Nefelejts utca 12. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3621619.082215447.5023954Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_12150154219.jpg
Csengery utca 53. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3621719.063283547.5082663Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134110084.jpg
Német utca 10-12. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3816419.073453147.4917986Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151305035.jpg
Tűzoltó utca 5. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3623319.070397247.4841675Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134122739.jpg
Csányi utca 7-9. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1045619.063234447.5012098 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150821474.jpg
Jókai utca 26. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1046519.05825147.5077327 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133912738.jpg
Kárász utca 9. (Szeged)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1046620.147119346.2516064 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134135930.jpg
Kada utca 118. (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3636919.15268147.479056Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134619578.jpg
Gróf Szapáry utca 2. (Szolnok)index.php?&t=objekt&oges=3626120.192873247.1721747Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_12112926277.jpg
Nádor utca 38. (Kossuth Lajos tér sarka, Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3626319.048106247.505183Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134154570.jpg
Bástya utca 12. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3636619.059381147.4891616Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134616987.jpg
Paulay Ede utca 12. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1049419.057010747.5000905 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134531577.jpg
Károly király út 1. 1. emelet (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3628919.06007447.494771Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134533429.jpg
Ganz utca 12. (Budapest, 2. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3629219.03661947.510935Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134536155.jpg
Bálvány utca 12. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3629219.050757947.500825Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134536155.jpg
Váci út 34. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1049919.059209847.515511 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151111241.jpg
Vilmos császár út 31. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1050219.05529747.504297 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134743480.jpg
Viola utca 21. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3784019.075258947.4798333Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150954041.jpg
Király utca 12. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3630819.05701147.4986822Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134553736.jpg
Akácfa utca 2. (Budapest 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3631319.069817847.496965Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134557401.jpg
Andrássy út 28. (Budapest 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1054319.059824347.5031068 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132515507.jpg
Hoher Markt 5. (Bécs)index.php?&t=objekt&oges=3639316.372172648.211001Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134735289.jpg
Kálvin tér 7. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1056519.061169947.4887174 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133310674.jpg
Akadémia utca 6. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3640119.04643247.5020783Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134740177.jpg
Kecskeméti utca 9. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3640319.059909147.4903012Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134741382.jpg
Rákóczi út 18. (Budapest, 7. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3639719.06427547.495555Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134737663.jpg
Szabolcs utca 4. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3643619.06606847.5169084Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134744777.jpg
Ó utca 27. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3643719.058347247.5041035Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134745479.jpg
Wekerle Sándor utca 12. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3643919.049693247.4974703Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134746933.jpg
Borostyánkő (Ausztria)index.php?&t=objekt&oges=3644416.25 47.4Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134750495.jpg
Paulay Ede utca 2. (volt Szerecsen utca, Vilmos császár út sarok) (Budapest, 6. index.php?&t=objekt&oges=3644519.055408147.4993425Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134751365.jpg
Múzeum körút 1. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3647119.059884347.4942516Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134757632.jpg
Nagyatádi Szabó utca 13. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3655619.068509247.4994005Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_25112900807.jpg
Vámház körút 8. (Veress Pálné utca 44, Budapest 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3651119.059046647.4880348Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_25142032708.jpg
Közraktár utca 34. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3652619.066055647.4809045Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_25135435757.jpg
Bajcsy-Zsilinszky út 31. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3663419.05529747.504297Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145817979.jpg
Vilmos császár út 53. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4409819.05539147.50803Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_06115711624.jpg
Rothermere utca 14. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3661319.049747247.5112439Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145812903.jpg
Pozsonyi út 28. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3662519.050457447.5169081Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145813766.jpg
Nagyatádi Szabó utca 20. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3662519.067807247.4995828Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145813766.jpg
Lázár utca 13. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3663019.056847647.5025608Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145817276.jpg
Üllői út 71. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1078319.07559647.483606 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145822724.jpg
Vörösmarty tér 6. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3667319.051077247.49721Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145826344.jpg
Széchenyi tér 5. (Szeged)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1079620.15114446.254432 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145827127.jpg
központ és gyártelep: Rózsa utca 55. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3666019.06991747.5071164Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145827960.jpg
Rökk Szilárd utca 21. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3667919.069921347.4909536Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145922397.jpg
József körút 38. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3668419.071280247.4916071Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_12105149593.jpg
központi iroda: Gresham-palota (Budapest, 5. kerület, Széchenyi tér 5.)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1081019.04794447.499629 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145930810.jpg
Rue de Turbigo 29. (Párizs)index.php?&t=objekt&oges=366952.350760148.8644126Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_11163854387.jpg
Király utca 29. (Miskolc)index.php?&t=objekt&oges=3669720.793630548.0979973Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_11164604227.jpg
Magyar utca 1. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3782119.059341447.4941015Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150946529.jpg
Váci út 18. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3765019.057616447.5134175Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150728506.jpg
Horváth Mihály utca 7. (Szeged)index.php?&t=objekt&oges=3671520.150813846.255225Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145932832.jpg
Váci körút 12. (Budapest, 5. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3671619.05438147.499512Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145935273.jpg
Rákóczi út 71. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1083619.07804647.498933 Show objects../data/hu/portal/images/201612/200w_14161724074.jpg
Erzsébet körút 35. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=49519.068000947.5013442Show object../data/hu/portal/images/201406/200w_06103402291.jpg
Ó utca 9. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3675119.056446547.5028761Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145941465.jpg
Nádor utca 36. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3703319.04786447.505206Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150202422.jpg
Eötvös utca 4. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1086119.066324847.5044255 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133027417.jpg
József körút 15. (Budapest 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3678619.070649647.4948988Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145946083.jpg
Podmaniczky utca 27-29. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3514919.0586747.509028Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131753816.jpg
Jókai utca 11. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3513919.059852447.5068426Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131852724.jpg
Magyar utca 50. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3685919.060900147.4907266Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150045618.jpg
Hajós utca 25. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1096919.057492347.5041491 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150156782.jpg
Andrássy út 16. (Budapest 6. kerület) index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1097119.057812347.501764 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151102617.jpg
Frangepán utca 60. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3703219.083132347.5337569Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150200484.jpg
Király utca 82. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3523919.067985647.5047875Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132011131.jpg
Teréz körút 36. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1099919.060232747.5071102 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131907826.jpg
Kammermayer Károly utca 3. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1101119.05428847.49631 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132214788.jpg
József körút 35. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1104919.070715447.491995 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150406713.jpg
igazgatóság: Nádor utca 36. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3721819.04786447.505206Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150337226.jpg
Lövőház utca 39. (Budapest, 2. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3762619.023074847.5112381Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150706389.jpg
Gyömrői út 76-78. (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1109119.14940947.468193 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132226063.jpg
Üllői út 220-222. (Budapest, 19. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3773519.14380847.458942Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150819697.jpg
Wiedner Hauptstrasse 23-25. (Bécs, IV.)index.php?&t=objekt&oges=3730616.367286548.1955973Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150353006.jpg
Vilmos császár út 37. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1112219.05531147.505412 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132135159.jpg
Futó utca 9. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3542119.074561847.4884862Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132259354.jpg
Vilmos császár út 34. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3733919.0546247.503658Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150356576.jpg
Vadász utca 33. (Budapest 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3756319.05365247.506015Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150623602.jpg
Báró Atzél utca 3. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1115019.05201947.512536 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150648349.jpg
Piarista utca 4. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3713019.052058347.4932521Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150211086.jpg
Bajczy-Zsilinszky út 57. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3523019.05540447.50848Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19131917673.jpg
Erzsébet körút 45. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3767819.066784747.5026492Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150747680.jpg
Vörösmarty tér 4. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3742119.05115647.496877Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150413135.jpg
Piarista utca 10. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3532619.052792947.4932836Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19134155267.jpg
Bence utca 3-5. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3756219.073041547.5448444Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150621773.jpg
Teréz körút 46. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1121419.058933447.5079732 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150944613.jpg
Deák Ferenc utca 15. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1121519.052575947.496625 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151022383.jpg
Zoltán utca 6. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3750819.048343147.5043853Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150543253.jpg
Erzsébet körút 27. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3750919.068768947.5008524Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150545164.jpg
Dohány utca 12. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1121919.061278847.4955817 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132720077.jpg
Szentkirályi utca 28-30. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1122119.065759647.4916753 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132240347.jpg
Vilmos császár út 68. (Kühne gépgyár mellett, Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3752019.05472747.507499Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150553791.jpg
Király utca 78. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3752419.067311847.504407Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150557394.jpg
József körút 29. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3753119.070759647.4933559Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150558732.jpg
Erzsébet körút 41. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1122819.067324247.5021708 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150601987.jpg
Teréz körút 33. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3753819.060830647.5073038Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150604360.jpg
Lipót körút 15. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1123319.051612147.5116804 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150610109.jpg
Hannoverindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=112349.7332252.37052 Show objects../data/hu/portal/images/201610/200w_24152231128.jpg
Thomasgasse 6. (Lipcse)index.php?&t=objekt&oges=3755212.373870651.3398829Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150613371.jpg
Teréz körút 34. (Budapest, 6. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3810319.060522247.5069267Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151223674.jpg
József körút 9. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1124019.07051947.495471 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150659886.jpg
Andrássy út 18. (saját ház Budapest, 6. kerület) index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1124219.067762947.5080639 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150635567.jpg
Bajcsy-Zsilinszky út 61. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1124519.05541847.508929 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150340199.jpg
Vilmos császár út 15/d. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1124819.05519147.500789 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150637885.jpg
Váci körút 78. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3759719.054795247.5093486Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150642896.jpg
Váci körút 76. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3762319.05481547.5090138Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150702471.jpg
Teréz körút 15. (Budapest, 6. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3762519.063803847.50504Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150704580.jpg
Rottenbiller utca 32. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1126019.07609847.503107 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150723211.jpg
Chicagoindex.php?&t=objekt&oges=37632-87.6500541.85003Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150711850.jpg
Balaton utca 12. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3766619.049597247.5113885Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150741851.jpg
Budafoki út 60. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3768119.052840547.4598873Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150750735.jpg
Csengery utca 28/32. (Sopron)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1128016.58440547.680164 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150804441.jpg
Erzsébet körút 43. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3769619.066784747.5026492Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150757461.jpg
Lipót körút 22. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3773019.05309547.5115986Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150815639.jpg
Krugerstrasse 3. (Bécs, I.)index.php?&t=objekt&oges=3773616.371360548.2039384Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150820876.jpg
Wesselényi utca 65. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3773919.073730547.5031684Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150822932.jpg
Gróf Tisza István utca 10. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3774319.050318947.498945Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150858951.jpg
Reutlingenindex.php?&t=objekt&oges=377579.20427 48.49144Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150906817.jpg
Verseny utca 2. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3778719.085628147.5019608Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150919055.jpg
Kerepesi út 56-58. (Budapest, 14. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1131419.11643547.501309 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150921270.jpg
Báthory utca 7. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1131519.050487847.5059493 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151108010.jpg
Kossuth tér 1. (Nyíregyháza)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1131721.715963847.9553219 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151004442.jpg
Csányi utca 9. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1131819.062910447.5013618 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151005410.jpg
Harmincad utca 3. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3816319.051464447.4972711Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_21164538427.jpg
Práter utca 19. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1132019.07322347.486611 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150928128.jpg
Bulcsú utca 7. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3780219.064943347.5169427Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150929274.jpg
Rákóczi út 22. (Budapest, 7. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3781019.065124847.4957947Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150934953.jpg
Újpesti rakpart 3. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3781119.049016547.5170362Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150936002.jpg
Dessewffy utca 5. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3781819.055686847.504106Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150940442.jpg
Steinbach-Hallenbergindex.php?&t=objekt&oges=3781910.56541 50.69624Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150942565.jpg
Személynök utca 21-23. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3807019.04754547.511331Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151205365.jpg
Váci körút 52. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3784719.054659947.505161Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150957414.jpg
Yverdon (Svájc)index.php?&t=objekt&oges=378516.64115 46.77852Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151001734.jpg
Hildenindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=113496.93093 51.16818 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151013149.jpg
Fehérvári út 120. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3788219.040566847.4573862Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151014128.jpg
Lehel utca 27-29. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3788319.06860447.520288Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151015781.jpg
Handelskai 130. (Bécs, II.)index.php?&t=objekt&oges=3788916.394764848.2336634Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151019247.jpg
Király utca 11. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3964319.058036347.4989262Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02154603555.jpg
H. Heinzelmann (Reutlingen)index.php?&t=objekt&oges=379019.2042748.49144Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151027174.jpg
Schwarzenbergstraße 6. (Bécs, I.)index.php?&t=objekt&oges=3790316.373382848.2027102Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151029368.jpg
magyarországi képviselet címe: Zrínyi utca 12. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3791719.050217547.5005184Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151036269.jpg
Nürtingenindex.php?&t=objekt&oges=379349.34203 48.62565Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151046887.jpg
Ferenciek tere 2. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1137819.05532247.492694 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151051576.jpg
Kossuth Lajos utca 18. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3795419.05837347.4940622Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151059984.jpg
Wetzlarindex.php?&t=objekt&oges=379568.508164650.5589802Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151101786.jpg
Üllői út 40. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3796519.070798547.4857852Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151106770.jpg
Rákóczi út 28. (Budapest, 7. kerület) index.php?&t=objekt&oges=3798519.065781547.4960072Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151113910.jpg
Király utca 24. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3798819.058508747.4993605Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151115286.jpg
Berlin-Charlottenburg 2., Kantstraße 139index.php?&t=objekt&oges=3800213.318656652.5058169Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151124824.jpg
Erzsébet és Deák Ferenc tér sarka (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2825319.053814347.4977453Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151228476.jpg
Troisdorfindex.php?&t=objekt&oges=380117.14968 50.80901Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151131222.jpg
Karlauer straße 26. (Graz)index.php?&t=objekt&oges=3811815.43030347.061615Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151232480.jpg
Tisza Lajos körút 44. (Szeged)index.php?&t=objekt&oges=3802720.14596146.253376Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151138955.jpg
Vilmos császár út 57. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3803719.05540447.50848Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151143169.jpg
Olasz fasor 7-9. (Budapest, 2. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3809019.019621547.5087216Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151215669.jpg
Vilmos császár út 42. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3813419.05464747.504441Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151243279.jpg
Nádor utca 46-48. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3814719.048106247.505183Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151255466.jpg
Akácfa utca 56. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3815119.064136547.501116Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_21170003139.jpg
Rákóczi út 44. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3815319.06985247.4971657Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19151259367.jpg
Károly körút 10. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3816519.05913247.494987Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_21160253316.jpg
Liszt Ferenc tér 4. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3816619.063311247.5034867Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_21163416442.jpg
Kristóf tér 8. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1148419.051637547.4956681 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_08080818533.jpg
Bajorországindex.php?&t=objekt&oges=3567411.81579589843749.066968307893Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133002527.jpg
József utca 58. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3678619.078915347.4922628Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145946083.jpg
Aradi utca 14. (Budapest 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1153219.063716847.5071856 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19145928002.jpg
Orfűindex.php?&t=objekt&oges=3917118.1546.13333Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_26150554070.jpg
Monacoindex.php?&t=objekt&oges=391707.41903 43.73141Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_26150247284.jpg
Nápolyindex.php?&t=objekt&oges=3917314.282226562540.841476371290Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_26151026845.jpg
Palermoindex.php?&t=objekt&oges=3917413.36486816406238.102819406310Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_26151251176.jpg
Teréz körút 7. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3932019.064996247.5042409Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_27160542989.jpg
Dugonics tér 11. (Szeged)index.php?&t=objekt&oges=3932520.144731246.2503524Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_27173321623.jpg
Váci utca 27-33. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3565719.052794547.4932638Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19132856867.jpg
Marburgindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=115698.766793350.8021728 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_28143455326.jpg
Nagydiófa utca 7. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1157219.06606435775747.496482783725 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_28154715361.jpg
Margit körút 11. (Budapest, 2. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3944819.03527259826647.513731598216Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_28160945330.jpg
Akadémia utca 11. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3944919.0465547.502903Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_28161435248.jpg
Hegedűs Gyula utca (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3944919.057099947.519328Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_28161435248.jpg
Déry utca 11. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1157619.07331705093347.492517550182 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_28171953514.jpg
Kazinczy utca 50. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3946319.060958747.4993146Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_28173837713.jpg
Hunyadi tér 3. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3947919.066385647.5055472Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_29111239833.jpg
Lehel utca 5. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3948219.063534147.5175524Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_29112527398.jpg
Víg utca 25. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1158219.073582147.4930624 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_29124126858.jpg
Szent István körút 6. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3950419.049357247.5129426Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_29131314606.jpg
Aréna út 106. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3951119.07500247.515879Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_29141307561.jpg
Üllői út 59. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3952419.07405747.4841369Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_29152724918.jpg
Központi Vásárcsarnok (Budapest, 9. kerület, Vámház körút 1-3.)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1159519.05750274658247.486777126737 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_02162119561.jpg
Sajó utca 5a. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3954119.08672809600847.505204609415Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_29170209208.jpg
Nagydiófa utca 24. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1159719.064418947.4982603 Show objects../data/hu/portal/images/201601/200w_29171931408.jpg
Dob utca 72. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3954819.068570547.5025658Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_29173037339.jpg
Kőfaragó utca 11. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3954819.068506947.4934108Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_29173037339.jpg
Damjanich utca 37. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3955019.08016247.50826Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_29173959435.jpg
Váci körút 9. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3955319.05818939208947.512947169487Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_30103717771.jpg
Rotenturm str. 27. (Bécs)index.php?&t=objekt&oges=3955316.375751248.2115188Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_30103717771.jpg
Bank utca 1. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3955619.05295847.5032063Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_30105950364.jpg
Úri utca 36. (Nagyvárad)index.php?&t=objekt&oges=3955721.91600799560547.046338109606Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_30110359348.jpg
Luganoindex.php?&t=objekt&oges=395678.96004 46.01008Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_01143713216.jpg
Weimarindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1161411.32690429687550.972805359072 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_01145133243.jpg
Koháry utca 23. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3962819.05329447.5108128Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02140618669.jpg
Kazinczy utca 44. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3962919.060941447.4990653Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02141402934.jpg
Andrássy út 20. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3962919.058140647.5019982Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02141402934.jpg
Király utca 6. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1162419.05681610107447.498222009586 Show objects../data/hu/portal/images/201411/200w_23154829841.jpg
Retek utca 3. (Budapest, 2. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3963419.02611017227147.508219515283Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02145602889.jpg
Soroksári út 90. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3963419.08548355102547.456451992909Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02145602889.jpg
Lövőház utca 3. (Budapest, 2. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3963419.02297735214247.511060325802Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02145602889.jpg
Dohány utca 86. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3963619.07259247.500229Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02150022572.jpg
Füzér utca 37. (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1162919.126842547.4892491 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_03100344419.jpg
Kígyó utca 5. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3964219.05374347.492865Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02153320374.jpg
Hold utca 12. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3964419.052514847.5046861Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02154845114.jpg
Dob utca 103. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3964719.072850847.5044632Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02160946351.jpg
Madách utca 9-11. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3965019.081884247.4910358Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02162119561.jpg
Teréz körút 47. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3965019.058814647.5087052Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02162119561.jpg
Wesselényi utca 63. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=3965019.073149447.5028734Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_02162119561.jpg
Himbergindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1164316.43333 48.08333 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_02165257312.jpg
Landroindex.php?&t=objekt&oges=4017513.98894309997537.651705569368Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_12113737304.jpg
Cinkota (Budapest, 16. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1169019.238718547.5226631 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_08101200001.jpg
József utca 10. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4107919.072504547.4910299Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_15092215348.jpg
Aranyosmeggyesindex.php?&t=objekt&oges=4108424.3546.16667Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_15101709754.jpg
Veres Pálné utca 20. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4108519.056573847.4907587Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_15103105390.jpg
Vörösmarty utca 3. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1170719.07059192657447.503730612542 Show objects../data/hu/portal/images/201602/200w_15104151100.jpg
Fehérvári út 30-32. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4108819.046378147.473085Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_15110939561.jpg
Kálváriahegy utca 21. (Budapest, 22. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4109419.0368147.426554Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_15113329208.jpg
Fehérvári út 9. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4110319.046835347.4762188Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_15115052592.jpg
Fővám tér 4. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4110319.057077447.4876704Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_15115052592.jpg
Vámház körút 72. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4111719.060346747.4885855Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_15133038629.jpg
Nagykárolyfalvaindex.php?&t=objekt&oges=4123521.01845.04987Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_16143609180.jpg
Hársfa utca 28. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4112219.070167247.5008496Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_15135721578.jpg
Fürdő utca 9. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4202319.050364647.4988458Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_26121636077.jpg
Milánóindex.php?&t=objekt&oges=1362009.18951 45.46427Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_11093434081.jpg
Király utca 7. (Miskolc)index.php?&t=objekt&oges=4209620.79346748.099526Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_29114209155.jpg
Szent Lukács Gyógyfürdő (Budapest, 2. kerület, Frankel Leó utca 25-29.)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1228819.036790947.5176359 Show objects../data/hu/portal/images/201510/200w_27092248899.jpg
Váci utca 78-80. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4211419.057108447.4884317Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_29140806357.jpg
Ráday utca 39. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4404619.065056847.4844318Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_06093205045.jpg
Bécs, Untere Viaduktgasse 35.index.php?&t=objekt&oges=4404916.388346648.2085057Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_06094451875.jpg
Kecskeméti utca 8. (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4410419.060053247.4905984Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_06122245833.jpg
Dunaindex.php?&t=objekt&oges=6093229.6666745.33333Show object../data/hu/portal/images/201605/200w_10132411898.jpg
Vadászkürt Szálloda (Budapest, 5. kerület, Türr István utca 5.)index.php?&t=objekt&oges=110319.050747647.4953933Show object../data/hu/portal/images/201411/200w_16111054514.jpg
Parlament (Budapest, 5. kerület, Kossuth Lajos tér 1-3.)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1266919.04566947.507121 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_10132411898.jpg
New York kávéház (Budapest, 7. kerület, Erzsébet körút 9-11.)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1270419.07046647.4984586 Show objects../data/hu/portal/images/201610/200w_20155354824.jpg
Rákóczi tér 6. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4416019.072826947.4923261Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_06162652301.jpg
József körút 62. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4417319.07083547.488275Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_07095221443.jpg
Király utca 54. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4417819.063500647.5024712Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_07100926973.jpg
Teréz körút 1/c (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4418119.065720647.5036082Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_07101530077.jpg
Eötvös utca 6. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4420619.065880647.5047135Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_07111858287.jpg
Rákóczi út 14. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4421019.06364947.4953928Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_07112712352.jpg
Meissen (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1274513.473751.16158 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_10160240316.jpg
Szelestei és Wesselényi utca sarka (Szombathely)index.php?&t=objekt&oges=3593916.6251947.235589Show object../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19133511147.jpg
Gleichenbergindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1315315.9086146.87556 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_13105701847.jpg
Ceylonindex.php?&t=objekt&oges=2922480.757.75Show object../data/hu/portal/images/201512/200w_07111155255.jpg
Turmitzindex.php?&t=objekt&oges=6100113.9944950.64286Show object../data/hu/portal/images/201605/200w_11102500137.jpg
Karlovy Vary (Karlsbad)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1423712.8711750.23271 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_17093648533.jpg
Deák Ferenc utca 21. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=8807019.05337247.496957Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_20101552901.jpg
Budakesziindex.php?&t=objekt&oges=20931418.9271747.51083Show object../data/hu/portal/images/201611/200w_11113129501.jpg
Nagymányokindex.php?&t=objekt&oges=20931218.4548946.27911Show object../data/hu/portal/images/201611/200w_11111114490.jpg
Hernád utca 37. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1465719.081488247.5060641 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_11162455436.jpg
Ó utca 47. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=11492619.060141747.5054189Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_02155646147.jpg
Felsőgallaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1482118.4470547.54657 Show objects../data/hu/portal/images/201610/200w_25145900867.jpg
Bécsújhelyindex.php?&t=objekt&oges=6100116.2547.8Show object../data/hu/portal/images/201605/200w_11102500137.jpg
Nagymező utca 6. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4547519.061810147.5021431Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_21090809684.jpg
Vámház körút 15. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4549019.060260847.4882796Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_21122722719.jpg
József körút 18. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4562719.071294647.4947052Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_22161933560.jpg
Agteleki utca 9. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=4108619.06257212162047.489803965418Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_15104151100.jpg
Gyömrői út 140. (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=objekt&oges=6018719.1628147.4631789Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_28132540206.jpg
Andrássy út 56. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=6018819.064650147.5063845Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_28133132122.jpg
Maatzindex.php?&t=objekt&oges=603535.4492147.70182Show object../data/hu/portal/images/201605/200w_02134757715.jpg
Budatétény (Budapest, XXII. kerület)index.php?&t=objekt&oges=36969219.0360847.40869Show object../data/hu/portal/images/201705/200w_12114223675.jpg
Mészáros utca 3. (Budapest, 1. kerület)index.php?&t=objekt&oges=8723719.030453647.4964857Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_13144547059.jpg
Deák Ferenc utca 12. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=8797819.051925547.4965434Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_17101548573.jpg
Váci utca 3. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=8797919.05087747.495824Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_17101856331.jpg
Szent László út 158. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=8808119.093573147.5408063Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_20104511836.jpg
Kismányaindex.php?&t=objekt&oges=8809318.2645348.1452Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_20112535156.jpg
Teschenindex.php?&t=objekt&oges=8741018.63770484924349.748443413395Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_23090335824.jpg
Kazinzy utca 38. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1569719.06096847.4993271 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_09144323781.jpg
Feldbachindex.php?&t=objekt&oges=13640615.8883346.95306Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_15124931000.jpg
Smíchov (Schmichow, Prága)index.php?&t=objekt&oges=13648714.4041550.07204Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_16104248544.jpg
Kassa (Košice)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1604021.2580848.71395 Show objects../data/hu/portal/images/201611/200w_18110921609.jpg
Gölnicbánya (Gelnica)index.php?&t=objekt&oges=4146220.9371348.85584Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_18145951181.jpg
Zrínyi utca 5-7. (Balatonfüred)index.php?&t=objekt&oges=24955617.878840146.9587596Show object../data/hu/portal/images/201612/200w_14152712907.jpg
Baross utca 11. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=20988919.064622347.4890054Show object../data/hu/portal/images/201611/200w_16143310695.jpg
Cirkvenicaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1703614.6927845.17722 Show objects../data/hu/portal/images/201611/200w_22120731959.jpg
Jungfrauindex.php?&t=objekt&oges=391757.9622346.53678Show object../data/hu/portal/images/201601/200w_26151432426.jpg
Lánchídindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1751919.043699447.4989928 Show objects../data/hu/portal/images/201605/200w_17144814134.jpg
Váci út 117-119. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1758719.072334447.5448246 Show objects../data/hu/portal/images/import_6/201512/200w_19150356576.jpg
Erzsébet-kilátóindex.php?&t=objekt&oges=20891018.959796647.5184207Show object../data/hu/portal/images/201611/200w_04134351339.jpg
Tűztorony (Sopron, Fő tér)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=41&ort=1771516.591319547.6867813 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_21111516940.jpg
Stephansdomindex.php?&t=objekt&oges=4434216.373470748.2084114Show object../data/hu/portal/images/201604/200w_08102943273.jpg
Huszár utca 7.index.php?&t=objekt&oges=39784719.077131647.5002296Show object../data/hu/portal/images/201801/200w_17084554292.jpg