MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Home
Museum Search museums
Collection Search collections
Object
All objects Advanced search Timeline "Image wall"
Contact

Search

Viski Károly Múzeum Kalocsa

Collection: "Természettudományi gyűjtemény"

Kiállításunk az egykori kalocsai jezsuita főgimnáziumban létrehozott ásványtárat mutatja be, eredeti bútorokban, eredeti feliratokkal, a századeleji kiállítási elvekhez híven. A kiállítási mód a Magyar Nemzeti Múzeum régen megsemmisült első ásványtani kiállítását idézi, amelyhez hasonlót a bécsi és a prágai Nemzeti Múzeumok máig is megőriztek.

Az 1765-ben alapított gimnáziumot 1860-ban a jezsuiták vették át, akik nagy hangsúlyt helyeztek a természettudományok oktatására. A kegyes rendtől átvett, 130 fajhoz tartozó 248 db ásványt a jezsuiták ajándékokkal és vásárlásokkal bővítették. Az 1885-1886-os tanévre már 1097 db rendezett ásvány, földolgozatlanul pedig 1807 db ásvány és 350 db kőzet volt a gyűjteményben, mely 1940-re 4512 db-ra bővült.
A szertár legtekintélyesebb kezelője a tudós mineralógis szerzetes tanár, Tóth Mike volt. A 19. század második felében bejárta Magyarország összes bányáját, kőfejtőjét, hegyszorosát, meglátogatta és tanulmányozta Európa összes jelentősebb ásványtárát. Tapasztalatait három könyvben jelentette meg. 1882-ben adta ki a Magyarország ásványai, 1901-ben Az ásványok és az élet, 1908-ban A kalocsai főgimnázium ásványtára című művét. Az összes ásványok jegyzéke és rövid jellemzése című, 2200 oldalas kézirata az 1940-es években elkallódott. A kézirat 2004 októberében, csonkán ugyan, de előkerült.
A jelenleg is látható ásványtár nagyobb részt 1906-1908 között készült el. A bútorokat Tóth Mike tervezte és a rendház asztalosai készítették el. A falak mellé állított szekrényeket 29 számozott szakaszra osztotta, a terem közepére pedig három db diófaszekrényt helyezett. Az ásványokat tartó apró állványok mindegyike Tóth Mike ötlete és keze munkája.
Az 1948-as államisítás után a soproni és a veszprémi egyetem szerette volna elszállítani a gyűjteményt, de Simon Emil igazgató közbenjárására Ortutay Gyula vallás- és közoktatási miniszter leállította azt, s a leendő kalocsai múzeum tulajdonába adta. Az ásványtár múzeumi elhelyezésére azonban csak 1980-ban kerülhetett sor, ahol 1981. július 12-én nyitották meg az eredeti formájában kiállított ásványgyűjteményt a nagyközönség számára.
Az iskolai szemléltetés céljait messze túlhaladta a Kalocsai Ásványgyűjtemény. A Kárpát-medence ásványokban legszegényebb vidékén különös múzeológiai és tudományos értéket képvisel sok ritkaságával és különlegesen szép példányaival. A 19. század második felében gyűjtött anyag jelentős része pótolhatatlan, hiszen a bányák jelentős részét régen bezárták. A világ szinte minden régiója képviselteti magát. Különösen sok ásvány található a Trianonban elszakított országrészek területéről. A magyar ásványnevezetességek mindegyike megtalálható, így például a bélabányit, biharit, kapnicit, semseyt, nagyágit, szabóit, vashegyit, stb. Az ásványtár tudománytörténeti jelentősége az, hogy 1908 óta őrzi a 19. század klasszikus rendszerét a Dana-féle rendszert. Fontos az ásványtár az iskolatörténeti, pedagógiatörténeti és múzeológiatörténeti szempontból is. Szerencsére elkerülték a múzeumok modernizációs törekvései, így az ásványtár megőrizhette a 20. század eleji hangulatát.

Tóth Mike (1838. szept. 25. Őr, Ung vm. – 1932. okt. 3. Kalocsa): tanár, mineralógus, író. – 1854. szept. 30-án belépett a jezsuita rendbe. Nagyszombati próbaévei után a bécsi Baumgartenbergben nyelvészeti és szónoklati tanulmányokat végzett (1856–1858), majd Pozsonyban tanult bölcseletet (1859). Az 1860–1861-es tanévben Kalksburgban tanult, ugyanakkor magyar nyelvet és irodalmat tanított a gimnáziumban. 1861-ben helyezték Kalocsára, ahol természetrajzot és természettant tanított a jezsuita gimnáziumban. A teológia tudományát Innsbruckban hallgatta (1865–1868). 1868-ban szentelték pappá. 1869-ben Kalocsán tanított. 1870-ben a jezsuita rend harmadik próbaévét töltötte a Klagenfurt melletti Sankt Andrében. 1871-ben ismét Kalocsán tanított, majd Szatmár hittantanára lett (1872–1877). Rövid kalocsai tartózkodás után (1877–1879) fizikát és magyart tanított Kalksburgban (1879–1881). Tudományos munkásságának jelentős részét hosszas kalocsai tanárkodása alatt végezte (1881–1918). A szatmári leánygimnázium igazgatója (1918-1923), majd a pécsi Pius gimnázium tanára (1923–1924). 1925-ben visszahelyezték Kalocsára, ahol hetven éves tanári múlttal helyezték nyugállományba 1930-ban. – A hosszú életpálya mögött egy sokoldalú, gazdag, hitvallásos tudományos életmű húzódik. Az ifjúság lelki és erkölcsi nevelését is hivatásának tekintette, e területen is számtalan írása jelent meg. Sokoldalúságát és termékeny irodalmi munkásságát mutatja sajátkezű feljegyzése, mely szerint huszonhat féle lapban 270 cikke jelent meg a legkülönbözőbb témákban. A kalocsai gimnáziumban már 1863-ban a rendelkezésére állt egy fényképíró gép az előhíváshoz szükséges vegyszerekkel és készletekkel együtt. Tapasztalatait A fényképészet titkai című kézikönyvben jelentette meg (1875), mely Magyarország első ilyen jellegű kiadványa volt. Műveit saját felvételeivel illusztrálta. Fényi Gyula csillagász kérésére tökéletesítette az égbolt fényképezésének technikai megoldását, amivel a külföldet is megelőzte. A magyar síkság jövője című írása (1878) az Alföld fásításának módját részletezte. 1881-ben a mikroszkóp történetéről írt. A Közép-európai műépítmények című művét a budapesti egyetem 400 aranykoronával jutalmazta (1898). – Munkásságának legjelentősebb és legmaradandóbb része az ásványtanhoz kötődik. A jezsuita rend támogatta ásványtani kutatásait, finanszírozta tanulmányútjait. Ausztriai tanulmányai alatt bejárta az Alpok országait. 1878-ban Franciaországban töltött néhány hónapot, később Anglia, Belgium, Hollandia, Németország, Svájc, Olaszoprszág és Spanyolország ásványaival és nevezetességeivel ismerkedett meg. Európa minden jelentősebb ásványtárában megfordult. A nyomtatásban is megjelent ásványtani főművét Magyarország ásványai címmel adta ki (1882). Anyagát húsz esztendeig gyűjtötte. Bejárta a Kárpát medence összes bányáját és kőfejtőjét. Közben tanulmányozta a bécsi udvari ásványtárat, a budapesti Nemzeti Múzeum ásványtárát, a selmeci bányász akadémia ásványtárát és a birodalmi földtani intézet gyűjteményeit. A sorscsapások következtében a történeti Magyarország ásványgyűjteménye csak töredékeiben maradt meg, így az ásványvilág régi gazdagságáról csak Tóth Mike könyve tudósít a teljesség igényével. A százhúsz esztendős könyv ma is az egyetlen, amely összefoglaló képet ad Magyarország ásványairól. Az ásványok s az élet című művét a tanulóifjúság részére, a közművelődés fejlesztésére írta. E kicsiny könyvecske gyakorlati megvalósulását láthatjuk a később berendezett ásványtár didaktikai részében. 1906 júniusa és 1908 tavasza között rendezte be Tóth Mike a kalocsai gimnázium ásványtárát az újonnan fölépült épületszárny első emeletén. A bútorokat Tóth Mike tervezte, az ásványokat tartó apró állványokat saját maga állította elő. A berendezés tapasztalatait A kalocsai főgimnázium ásványtára című írásában adta közre (1908), melyben leírta az ásványtár történetét, elhelyezését és katalógusát is. Az ásványtár az államosításkor került a Viski Károly Múzeum tulajdonába. Az 1981-ben megnyitott kiállítás Kalocsa egyik idegenforgalmi látványossága. Tóth Mike legterjedelmesebb ásványtani munkája, Az összes ásványok jegyzéke és rövid jellemzése című, 2200 oldalas kézirata a második világháború utáni viszontagságok közepette eltünt, megsemmisült. – Számtalan könyve mellett hitéleti folyóiratokat szerkesztett (Jézus szent szivének Hírnöke 1884–1917, Mária kert. Havi folyóirat a Boldogságos Szűz tiszteletének ápolására 1885–1917). – Tóth Mike gazdag munkásságát életében is elismerték. Tagja volt a Természettudományi Társulatnak (1882) és az Aquinói Szent Tamás Társaságnak (1887). A Szent István Akadémia tudományos és irodalmi osztálya első tagjai sorába vette (1887). XIII. Leó pápa a Pro Ecclesia et Pontifice arany érdemkereszttel tüntette ki (1888). A magyar állam a III. osztályú magyar érdemkereszttel jutalmazta (1929). – Kalocsa Tanácsa márványtáblával jelzett utcát nevezett el róla a Középsőkertekben 1963. november 26-án.
F.m.: A fényképészet titkai (Szatmár, 1875); A magyar síkság jövője (Kalocsa, 1878); A mikroszkóp története (Bp., 1881); Magyarország ásványai (Bp., 1882); Közép-európai műépítmények (Bp., 1898); Az ásványok s az élet (Kalocsa, 1903); A kalocsai főgimnasium ásványtára (A Jézus-társasági kalocsai érseki főgimnázium értesítője az 1907–1908 iskolai évről. Kalocsa, 1908); Spanyolország (Bp., 1910)
Irod.: Frideczky József: Tóth Mike (Gyenis András: Száz jezsuita arcél III. Bp., 1941.); Koch Sándor: A magyar ásványtan története. Bp., 1952.; Grabarits István: A kalocsai ásványgyűjtemény. (Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 3. Kalocsa, 1986.); u.a. második bővített kiadás (Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 5. Kalocsa, 2000.); Romsics Imre: Tóth Mike (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002. 899–900.).


This collection is part of:

Viski Károly Múzeum

Objects:

Pécsindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=6018.250046.0667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28092301431.jpg
Salzburgindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=11813.05501047.809490 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26144525434.jpg
Japánindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=27613836 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28084122655.jpg
Amerikai Egyesült Államokindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=2312-95.7815551757837.115066058541 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23154530076.jpg
Kanadaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=4022-104.50195312557.766705135462 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26130243626.jpg
Tokajindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=481921.4166748.11667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26154031853.jpg
Sopronindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=483816.5904947.68501 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01135721939.jpg
Margitsziget (Budapest)index.php?&t=objekt&oges=8359819.0478347.5267Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28122902867.jpg
Buda (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=496519.0333347.5 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28135033504.jpg
Lévaindex.php?&t=objekt&oges=8205518.6070548.21563Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26124126330.jpg
Vácindex.php?&t=objekt&oges=8283619.1361247.77591Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27101609180.jpg
Visegrádindex.php?&t=objekt&oges=8226518.970947.78526Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154329679.jpg
Egerindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=506220.377228447.9025348 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27100838924.jpg
Kőszegindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=506316.54147.38922 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26102807927.jpg
Mádindex.php?&t=objekt&oges=8212321.2820848.19442Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26120749853.jpg
Pozsonyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=507617.1067448.14816 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23142839500.jpg
Besztercebányaindex.php?&t=objekt&oges=8174219.1534948.73946Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26095237722.jpg
Linzindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=521614.2861148.30639 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_22092136055.jpg
Nagytétényindex.php?&t=objekt&oges=8200518.972529847.3957535Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26134851455.jpg
Csehországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=521815 49.75 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28141329025.jpg
Lengyelországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=52492052 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28123321123.jpg
Olaszországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=528712.8333342.83333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141855208.jpg
Dobsinaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=537020.36988 48.82073 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_22092756507.jpg
Franciaországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=53732 46 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26115741829.jpg
Kínaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=538010535 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27121101011.jpg
Kolozsvárindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=538323.623635346.7712101 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28133837437.jpg
Németországindex.php?&t=objekt&oges=8103810.551.5Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21130854884.jpg
Magyarországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=545219.50330447.162494 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21123334479.jpg
Svédországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=54721562 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28125231416.jpg
Pest megye (Magyarország)index.php?&t=objekt&oges=8310619.461812847.4480001Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27140959896.jpg
Gyöngyösindex.php?&t=objekt&oges=8234619.92847.78257Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27094906222.jpg
Badacsonyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=565417.546.78333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26142204465.jpg
Piszkeindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=577318.4962347.74735 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27101013135.jpg
Párizsindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=58442.348848.85341 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28142834323.jpg
Ajkaindex.php?&t=objekt&oges=8378117.551778347.1036349Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28151032137.jpg
Lábatlanindex.php?&t=objekt&oges=8316018.4962347.74735Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28092059261.jpg
Aszód index.php?&t=objekt&oges=8220019.484342247.6533802Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26141337378.jpg
Siklósindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=611618.2975245.85499 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28092755277.jpg
Pécsváradindex.php?&t=objekt&oges=8221218.4232146.16033Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26123328967.jpg
Beregszászindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=613722.6441848.20555 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26154800682.jpg
Piliscsabaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=614418.8288647.63417 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01141857198.jpg
Aknaszlatinaindex.php?&t=objekt&oges=8275423.87035 47.94604Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27102330770.jpg
Erdőbényeindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=621321.36667 48.26667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26153907145.jpg
Dévaindex.php?&t=objekt&oges=8118222.9 45.88333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21152058209.jpg
Désindex.php?&t=objekt&oges=8273223.86667 47.15Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27102502563.jpg
Csolnokindex.php?&t=objekt&oges=8440418.71611 47.69116 Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140343246.jpg
Felsőbányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=631523.6921547.66189 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26124051132.jpg
Fótindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=631719.1887 47.6177 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27093723299.jpg
Göncindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=632621.28333 48.46667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26153714912.jpg
Gyergyószentmiklósindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=633225.60055 46.72292 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28150906668.jpg
Kapnikbányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=639923.8666747.66667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26105617818.jpg
Jászóindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=640020.9756648.68259 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21101322182.jpg
Körmöcbányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=645918.9183448.70519 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28131351024.jpg
Mátrafüredindex.php?&t=objekt&oges=8413619.9678147.83057Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140912839.jpg
Nagybányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=653023.5680847.65729 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21110008583.jpg
Nagyszebenindex.php?&t=objekt&oges=8130324.1545.8Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23133410230.jpg
Paksindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=659618.8596246.62648 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27100202281.jpg
Parádindex.php?&t=objekt&oges=8246120.0297247.92323Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154612786.jpg
Pelsőcindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=661120.405143148.5478222 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28134345988.jpg
Petrozsényindex.php?&t=objekt&oges=8410623.3645.41667Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02085956326.jpg
Sóskútindex.php?&t=objekt&oges=8265318.8224747.40665Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27101114960.jpg
Sümegindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=662217.2820946.97703 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141819810.jpg
Sátoraljaújhelyindex.php?&t=objekt&oges=8283521.6587148.39492Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27123422049.jpg
Sárospatakindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=663121.5738348.3245 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26121745213.jpg
Szabadbattyánindex.php?&t=objekt&oges=8446818.3682347.11902Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01142132874.jpg
Trencsénindex.php?&t=objekt&oges=8367718.0443648.89452Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28123417010.jpg
Tordaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=673723.7833346.56667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21115549059.jpg
Verpelétindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=678220.2333347.85 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26133448215.jpg
Nagyszőlősindex.php?&t=objekt&oges=8402423.0266648.14135Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28144539278.jpg
Lembergindex.php?&t=objekt&oges=8224024.0232449.83826Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115603256.jpg
Tirol (Ausztria)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=682711.3333347.25 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23142229710.jpg
Menyházaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=682822.2546.4 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28092145032.jpg
Mátraindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=683119.9547.88333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01135419408.jpg
Tihanyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=683217.8891846.91369 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02085514715.jpg
Felsődernaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=683322.3 47.2 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141029838.jpg
Parádsasvárindex.php?&t=objekt&oges=8436919.9770947.9126Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02082154571.jpg
Zircindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=683917.8737347.26362 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26140413085.jpg
Zalatnaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=684723.2316246.10633 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21144718389.jpg
Angliaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=6849-1.23596191406252.328625488430 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28131306629.jpg
Korond (Hargita megye)index.php?&t=objekt&oges=8193225.19439697265646.452997047482Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26112955532.jpg
Betlérindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=686420.5080548.70275 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28131511306.jpg
Borszékindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=689425.5666746.95 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26120512409.jpg
Csorbatóindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=689620.06292 49.11939 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26150032269.jpg
Korponaindex.php?&t=objekt&oges=8115819.0647448.3554Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21145755428.jpg
Nyustyaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=696519.9539548.57257 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26110138295.jpg
Recskindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=697920.1166747.93333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01134753044.jpg
Resicabányaindex.php?&t=objekt&oges=8349921.8891745.30083Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130252156.jpg
Szomolnokindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=698420.7377248.72936 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28110311039.jpg
Szászkabányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=698721.7091544.88546 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26143201721.jpg
Villányindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=700918.4538945.86889 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01142727232.jpg
Indiaindex.php?&t=objekt&oges=8103772.86132812518.908884879146Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21142312007.jpg
Somoskőujfaluindex.php?&t=objekt&oges=8210919.8230348.16374Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26122233962.jpg
New Yorkindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=7504-74.0059740.71427 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28115446886.jpg
Egyiptomindex.php?&t=objekt&oges=8109830 27Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21144549543.jpg
Brazíliaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=7740-55-10 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21143421647.jpg
Brünn (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=774216.6079649.19522 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02090923688.jpg
Nógrád megye (Magyarország)index.php?&t=objekt&oges=8254519.5833348Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26145142069.jpg
Oroszországindex.php?&t=objekt&oges=8332210060Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28113711878.jpg
Belgiumindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=77764.31762695312550.846380708598 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28093628729.jpg
Svájcindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=77857.454223632812546.943348074301 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21142735033.jpg
Rómaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=779612.48870849609341.896782910098 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28140101663.jpg
Ausztráliaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=7799135-25 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26120107155.jpg
Portugáliaindex.php?&t=objekt&oges=81147-8.920898437539.471538580340Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091449456.jpg
Jénaindex.php?&t=objekt&oges=8169011.57762147951850.921793349650Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26092533306.jpg
Ázsiaindex.php?&t=objekt&oges=81994100.619655334.047863Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26125337644.jpg
Hamburgindex.php?&t=objekt&oges=8320110.0153453.57532Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28102424518.jpg
Spanyolországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=7919-440 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27131541714.jpg
Sienaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=792211.34063720703143.307817056872 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28094444620.jpg
Gölnicbányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=792720.93394348.8518087 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26133606150.jpg
Finnországindex.php?&t=objekt&oges=812512664Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091754711.jpg
Tolcsvaindex.php?&t=objekt&oges=8216821.448845248.2841513Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26120838759.jpg
Zsolnay gyár (Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=813018.2474146.077271 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01123446947.jpg
Afrikaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=825021.6210937523.291810532441 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01122908227.jpg
Meranindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=826811.152517946.6712938 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26155456930.jpg
Freiburgindex.php?&t=objekt&oges=818387.85222 47.9959Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26111246656.jpg
Gellért-hegyindex.php?&t=objekt&oges=8224219.04838 47.48669Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26121706617.jpg
Szibériaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=8691100 60 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21093836526.jpg
Brüxindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=896313.6361750.50301 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26155021792.jpg
Norvégiaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=908310 62 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27133132776.jpg
Stájerország (Ausztria)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=912415.1666747.25 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26112921051.jpg
Máramaros megye (Románia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=943024 47.66667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28122809264.jpg
Borostyánkő (Ausztria)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1060316.25 47.4 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28121817089.jpg
Giessen (Németország)index.php?&t=objekt&oges=810408.67554 50.58727Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21125147156.jpg
Sussexindex.php?&t=objekt&oges=83650-88.5223388671843.237759704917Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28143751328.jpg
Bajorországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1149411.81579589843749.066968307893 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28130517124.jpg
Kisterenyeindex.php?&t=objekt&oges=8247319.84076 47.96962Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154300499.jpg
Kelemen-hegységindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1155525.05 47.11667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21093025184.jpg
Vicenzaindex.php?&t=objekt&oges=8378711.54937744140645.530082167788Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28144611933.jpg
Bolzano (Bozen)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1177311.3398246.49067 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26142800945.jpg
Dorogindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1179018.73641 47.72095 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01141113058.jpg
Galíciaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1181925.708007812549.677107090506 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26133734322.jpg
Görögországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=119642239 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23135017499.jpg
Naxos-szigetindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1201625.47639 37.05306 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21122426031.jpg
Rudabányaindex.php?&t=objekt&oges=8406620.63333 48.38333Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140011327.jpg
Szicíliaindex.php?&t=objekt&oges=8067314.2537.75Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21093343065.jpg
Limburgindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=121908.0503 50.3836 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26143132230.jpg
Badenindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=122438.30592 47.47333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26094016626.jpg
Muranoindex.php?&t=objekt&oges=8262212.35683 45.45857Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27123639905.jpg
Sassnitzindex.php?&t=objekt&oges=8293113.6445154.5157Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27140019805.jpg
Óradnaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1269324.81667 47.41667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21095822082.jpg
Meissen (Szászország)index.php?&t=objekt&oges=8245913.473751.16158Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26145107030.jpg
Bristol (Anglia)index.php?&t=objekt&oges=81895-2.5966551.45523Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26092655851.jpg
Arkaindex.php?&t=objekt&oges=8124121.2548.35Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150504185.jpg
Sáros vármegyeindex.php?&t=objekt&oges=8252720.693411348.2939401Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27085456121.jpg
Telkibányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1281521.3666748.48333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26153843333.jpg
Krems an der Donauindex.php?&t=objekt&oges=8323615.6141548.40921Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28114715113.jpg
Vaskő (Moravica, Krassó-Szörény megye)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1304021.7833345.33333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28125343325.jpg
Rónaszékindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1309624.0303247.87931 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26142531963.jpg
Innsbruckindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1311911.3945447.26266 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26144622282.jpg
Öregcsertőindex.php?&t=objekt&oges=8245019.1154646.51809Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26142942364.jpg
Grönlandindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13188-4072 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28123623139.jpg
Hodrusbányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1319018.8166748.46667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26130419813.jpg
Oravicabányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1319221.6894445.0325 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26124409247.jpg
Idrijaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1319414.0305646.00278 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21094654359.jpg
Sonoma County (Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=80470-122.9225438.52529Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21103931307.jpg
Dognácska (Krassó-Szörény megye)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1319721.7569445.27417 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21122826942.jpg
Felsőkénesdindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1319923.1546.15 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21110037369.jpg
Sudbury (Ontario, Kanada)index.php?&t=objekt&oges=80486-80.9900146.49Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21104033410.jpg
Eisleben (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1320211.5483551.52754 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21104654312.jpg
Littfeld (Észak-Rajna-Vesztfália)index.php?&t=objekt&oges=804887.9801951.00457Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21105016332.jpg
Rozsnyó vidékérőlindex.php?&t=objekt&oges=8049120.5375848.66009Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21095940553.jpg
Cornwallindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13207-4.7550.41667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21121857183.jpg
Calumet (Michigan)index.php?&t=objekt&oges=80494-88.4540147.24659Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21094946209.jpg
Fabriano (Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=8049512.9032743.33941Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21095748477.jpg
Vulcano-szigetindex.php?&t=objekt&oges=8049614.9666738.4Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21093621206.jpg
Sparta (Randolph County, Illinois)index.php?&t=objekt&oges=80501-89.7017738.12311Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21110132833.jpg
Joachimsthal (Jáchymov, Csehország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1321712.9346550.35846 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21111107778.jpg
Nagyágindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1321823.0545.96667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21112606770.jpg
Szászkaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1321921.7245844.89234 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28142317964.jpg
Ceylonindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1322080.757.75 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27141524537.jpg
Tsumeb (Namíbia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1322117.71667-19.23333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23153557740.jpg
Freiberg (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1322313.3388150.91089 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27132411602.jpg
Andreasbergindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1322710.5186751.71004 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28100520530.jpg
Steinbachindex.php?&t=objekt&oges=805238.5727850.16774Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21111436367.jpg
Bräunsdorf, Freiberg melletindex.php?&t=objekt&oges=8053513.2180950.94029Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21112815929.jpg
Riddarhyttan Tunnaberg (Svédország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1323415.5559.8 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27132839709.jpg
Botesbányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1323523.150946.1809 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21114643431.jpg
Hiendelencina (Spanyolország)index.php?&t=objekt&oges=80541-3.0033741.08373Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21113550586.jpg
Schwarzenberg (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1323712.7852250.53791 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26124322639.jpg
Příbram (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1323814.2525350.67035 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26102050259.jpg
Mexikóindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13240-10223 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21145658486.jpg
Moldovaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1324328.5833347.25 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27101757471.jpg
Eiserfeldindex.php?&t=objekt&oges=805567.9877450.8421Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21102845916.jpg
Woodend (Anglia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13245-1.0888352.13561 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21105333635.jpg
Picos de Europaindex.php?&t=objekt&oges=80560-4.7842343.21325Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21103505581.jpg
Cripple Creek (Colorado)index.php?&t=objekt&oges=80562-105.1783138.74666Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21112702248.jpg
Vihnyeindex.php?&t=objekt&oges=8058618.8013748.50571Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21114314319.jpg
Cohahuilla (Mexicó)index.php?&t=objekt&oges=80588-10227.33333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21095134304.jpg
Kalinka (Végleskálnok)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1325519.2941748.49159 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27131046769.jpg
Sikoku (Japán)index.php?&t=objekt&oges=80593133.533.75Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21100913864.jpg
Aranyidaindex.php?&t=objekt&oges=8060021.0046648.75336Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21113242218.jpg
Burra-Burra (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=80606149.78461-34.3318Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21094747805.jpg
Elba szigetindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1326310.2778842.77663 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21110906264.jpg
Cacheuta (Argentína)index.php?&t=objekt&oges=80620-69.11717-33.01889Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21102816992.jpg
Niedergeorgenthalindex.php?&t=objekt&oges=8062110.6626650.83205Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21111658958.jpg
Szalatnaindex.php?&t=objekt&oges=8062322.1844446.15611Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21094813136.jpg
Ruda (Erdély)index.php?&t=objekt&oges=8063922.8223546.09855Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21094316926.jpg
Müsenindex.php?&t=objekt&oges=806418.0407950.98723Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21105044013.jpg
Organ (Új-Mexikó)index.php?&t=objekt&oges=80642-106.5966632.42565Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21102745426.jpg
Balánbányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1327625.8083446.6505 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21105522786.jpg
Ahersboda (Svédország)index.php?&t=objekt&oges=8065320.326807263.8636555Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21112507567.jpg
Sziléziaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=132801851 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23131906919.jpg
Sala (Svédország)index.php?&t=objekt&oges=8065716.6065559.91993Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21115023585.jpg
Racalmuto (Szicília)index.php?&t=objekt&oges=8066213.7299537.40498Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21093417405.jpg
Radobojindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1328615.9236146.16639 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26104901648.jpg
Schladming (Stájerország)index.php?&t=objekt&oges=8067913.6869947.39289Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21112432517.jpg
Almaden (Spanyolország)index.php?&t=objekt&oges=80684-4.8315638.77541Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21094628924.jpg
Tombigbee River (Alabama)index.php?&t=objekt&oges=80685-87.9441631.13629Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21095104778.jpg
Kingsgate (Ausztrália)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13290152.1012-29.7985 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21101536879.jpg
Agrigento (Girgenti, Szicília)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1329313.5766137.31065 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21093447544.jpg
Allemont Iséreindex.php?&t=objekt&oges=806996.0333345.13333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21095544560.jpg
Reichenstein (Lengyelország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1329616.8758650.44472 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21112145273.jpg
Summitville (Rio Grande County, Colorado)index.php?&t=objekt&oges=80708-106.5978237.43612Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21104431953.jpg
Schwaz (Tirol)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1330111.7101447.35169 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21114857483.jpg
Mina Ragra (Peru)index.php?&t=objekt&oges=80715-76.57-10.85722Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21101629349.jpg
Huit-Zuco (Querrero, Mexikó)index.php?&t=objekt&oges=80720-99.3337618.30334Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21112847250.jpg
Huel-Huat (Bretagne)index.php?&t=objekt&oges=80722-3.7457848.36111Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21102719077.jpg
Góborfalvaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1330616.2833347.31667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28125656846.jpg
Szászország  (Németország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1330713.2551 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26152347120.jpg
Butte (Montana, USA)index.php?&t=objekt&oges=80727-112.5347446.00382Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21104401357.jpg
Schneeberg (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1331012.6413950.59465 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23154144276.jpg
Poráčindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1331120.7238748.88418 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21104155546.jpg
Kongsbergindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=133149.6501759.66858 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27132341478.jpg
Richelsdorf Hessenindex.php?&t=objekt&oges=8075610.0080350.97599Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21111138556.jpg
Jasperindex.php?&t=objekt&oges=80760-94.3406137.20355Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21103615022.jpg
Písekindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1331914.147549.3088 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21141749501.jpg
Hodbarrow Mine (Cumberland)index.php?&t=objekt&oges=80766-3.2522254.19538Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21122848249.jpg
Graupenindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1332513.8581550.68449 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26153329645.jpg
Sugatagindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1332623.9333347.78333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21115649964.jpg
Donaustaufindex.php?&t=objekt&oges=8077212.2045949.03258Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21120625635.jpg
Plattenindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1332812.7709350.39038 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27125136364.jpg
Sierra Gorda (Atacama, Chile)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13330-70.4031-27.82202 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28101931941.jpg
Lancaster (Pennsylvania)index.php?&t=objekt&oges=80781-76.3055140.03788Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21132225453.jpg
Schlottwitzindex.php?&t=objekt&oges=8078713.8261150.89237Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21140929581.jpg
Sonkolyosindex.php?&t=objekt&oges=8078822.5333346.93333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21132136194.jpg
Löwenberg (Lwówek Śląski, Szilézia)index.php?&t=objekt&oges=8078915.5858251.11074Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21123218554.jpg
Priddy (Higher-Pits Mine)index.php?&t=objekt&oges=80791-2.6793751.2588Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21121310137.jpg
Amberg (Bajorország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1333911.8626749.44287 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21123403082.jpg
Durhamindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13340-1.5756654.77676 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26101835984.jpg
Aranyi hegyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1334623.043017945.8627652 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21152901490.jpg
Karintia (Ausztria)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1334713.8333346.75 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26123837845.jpg
Tavetschthalindex.php?&t=objekt&oges=808078.7546.66667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21125441286.jpg
Ogdensburg (Sussex County, New Jersey)index.php?&t=objekt&oges=80817-74.5923841.08176Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21133004622.jpg
Eisensteinindex.php?&t=objekt&oges=8081916.5232747.84565Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21141925797.jpg
Bindt bányaindex.php?&t=objekt&oges=8082020.578848.87056Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21122911340.jpg
Ilmenauindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1335510.9185850.68322 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21125023846.jpg
Franklin (New-Jersey)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13357-74.5804441.12204 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21132445337.jpg
Ringwood (Victoria, Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=80833145.23333-37.81667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21133236965.jpg
Wochein Krain (Bohinjska Bistrica)index.php?&t=objekt&oges=8083413.953546.27216Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21132156944.jpg
Boleo Santa Rosa (Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=80835-122.7144338.44047Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21121457962.jpg
Fahlun (Svédország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1336515.6259760.60357 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21121612256.jpg
New England (Ausztrália)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13366151.65-30.51667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21125118793.jpg
Ivigtut (Grönland)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13367-44.8560.61667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26124500094.jpg
Új-Dél-Wales államindex.php?&t=objekt&oges=80860146-33Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21120424196.jpg
Pilsenindex.php?&t=objekt&oges=8086413.3775949.74747Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21131416047.jpg
Chanarcillo (Chile)index.php?&t=objekt&oges=80869-70.33553-27.75453Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21115347821.jpg
New Jerseyindex.php?&t=objekt&oges=80874-74.4998740.16706Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21124520042.jpg
Obersteinindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=133837.3077649.71443 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23140319828.jpg
Gömörrákosindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1338520.1477748.59993 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26142330821.jpg
Serra de Caldas (Minas Geraes, Brazilia)index.php?&t=objekt&oges=80888-48.7-17.75Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21125751507.jpg
Twin Peaks (Millard County, Utah)index.php?&t=objekt&oges=80889-112.7410638.78636Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21123425174.jpg
Peak-Hill (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=80895118.7244-25.6375Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21130738976.jpg
Matlock (Derbishire, Anglia)index.php?&t=objekt&oges=80899-1.555653.13838Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21121239319.jpg
Krajna (Karaj)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1339217.6852848.7024 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21130824479.jpg
Gömörindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1339320.3157648.44963 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21123107446.jpg
Wieliczkaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1339720.0649.98738 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21115914138.jpg
Oberpfalzindex.php?&t=objekt&oges=8091511.4627849.28028Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21130254184.jpg
Gersdorfindex.php?&t=objekt&oges=8091812.9388951.1122Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21120604517.jpg
Santander (Spanyolország)index.php?&t=objekt&oges=80924-3.8044443.46472Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21132324339.jpg
Hof (Bajorország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1340111.9126150.31297 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21142356936.jpg
Ilfeldindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1340310.7846951.5757 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21130222696.jpg
Texasindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13404-99.2506131.25044 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21124647216.jpg
Frankensteinindex.php?&t=objekt&oges=8093816.8123950.58969Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21142052481.jpg
Radium Hill (Olari, Dél-Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=80939140.66667-32.3Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21125349708.jpg
Poopo Bolíviaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13407-66.96695-18.38026 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21115446290.jpg
Egersund (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=809465.999758.45133Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21123455544.jpg
Copiapo (Chile)index.php?&t=objekt&oges=80952-70.3314-27.36679Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21120355685.jpg
Arizona Gila Countyindex.php?&t=objekt&oges=80958-110.8117433.79975Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21142151098.jpg
Ain Babouch Constanténe Algírindex.php?&t=objekt&oges=809707.187535.94194Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21133124839.jpg
Ciprusindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=134183335 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27135441089.jpg
Modriachindex.php?&t=objekt&oges=8097715.0546.95Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21125212463.jpg
Dlazkoviceindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1342213.9649550.46555 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21123525268.jpg
Herdorf (Rajna-vidék–Pfalz)index.php?&t=objekt&oges=809827.9536650.77704Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21132049112.jpg
Giesshübelindex.php?&t=objekt&oges=8098413.9437850.85288Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21122942013.jpg
Rublaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1342527.0752545.353 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21122708393.jpg
Oviedoindex.php?&t=objekt&oges=80987-5.8447643.36029Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21140727097.jpg
Kalánindex.php?&t=objekt&oges=8099822.9833345.73333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21131736669.jpg
Tekerőindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1343223.0718446.09247 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21143450847.jpg
Macskamezőindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1343323.7877247.43993 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27130842610.jpg
Thaus (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8100512.9297649.44049Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21131014693.jpg
Westerwald (hegy)index.php?&t=objekt&oges=810067.7156250.62368Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21132846441.jpg
Betzdorfindex.php?&t=objekt&oges=810117.8718950.79094Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21122051044.jpg
Hallindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1343711.5166747.28333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21115753625.jpg
Suttropindex.php?&t=objekt&oges=810198.3775151.45675Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21135946460.jpg
Monzoni (Dél-Tirol)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1344011.7404246.39461 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_22085016457.jpg
Breitenbrunn, Szászországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1344312.7664950.47553 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21142023816.jpg
Hüttenbergindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1344414.5863446.95596 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21132828477.jpg
Vízaknaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1344624.0545.88333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28114556814.jpg
Himmelsfürst Freibergindex.php?&t=objekt&oges=8105713.2989650.85791Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21133334180.jpg
Oisans (Franciaország)index.php?&t=objekt&oges=810586.0298445.05485Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21135823118.jpg
Minas Geraisindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13450-44-18 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23135427239.jpg
Arendal (Norvégia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=134518.7725358.46151 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27130254630.jpg
Harzburgindex.php?&t=objekt&oges=8107010.5615751.88268Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21153533082.jpg
Bancroft (Hastings County, Ontario)index.php?&t=objekt&oges=81071-77.849545.05013Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092359394.jpg
Stoksun (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=810739.8166759Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091958144.jpg
Waltsch (Valeč)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1345513.2545650.17413 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28144256546.jpg
Frascati (Olaszország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1345612.6794241.8091 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28095837106.jpg
Laurinkari (Finnország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1345721.5537260.51086 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23132229718.jpg
Querétaro (Mexikó)index.php?&t=objekt&oges=81077-99.8520.85Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21145727213.jpg
Rézbányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1345922.5852746.48155 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23140446109.jpg
Erbenstockindex.php?&t=objekt&oges=8108112.599639250.4949857Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150728798.jpg
Jakobsberg (Svédország)index.php?&t=objekt&oges=8108517.8350859.42268Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092223633.jpg
Baumgarten (Szilézia)index.php?&t=objekt&oges=8108616.7974150.55456Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21145942929.jpg
Sterzing (Schneeberg)index.php?&t=objekt&oges=8108911.4296146.89313Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22090133107.jpg
Mendigindex.php?&t=objekt&oges=810907.2833350.36667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092451031.jpg
Pargas (Finnország)index.php?&t=objekt&oges=8109322.300460.29972Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091420529.jpg
Långbanshyttan (Svédország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1347114.2621459.85439 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21153210746.jpg
Evje (Dél-Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=810997.8036358.58569Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23132931393.jpg
Silberg (Bodenmais mellett Bajorország)index.php?&t=objekt&oges=8110313.1091149.06203Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092021088.jpg
Krottenseeindex.php?&t=objekt&oges=8110415.0196847.99888Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150638766.jpg
Kötelesmezőindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1347623.7936847.56474 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26134025608.jpg
Pfitsch (Tirol)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1347711.5546.95 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23151406180.jpg
Balme, Aosta völgy Piemontindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=134787.2193745.30192 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28113920253.jpg
Ytterbyindex.php?&t=objekt&oges=8111318.3532259.42623Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23133752522.jpg
Jasztraba (Karvaly)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1348018.9363348.6316 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28143201550.jpg
Utahindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13483-111.7510339.25024 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28102708629.jpg
Megyaszóindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1348521.0548.18333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21150300897.jpg
Laurvik (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=811308.5333363.26667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21152308052.jpg
Gyergyó-Remeteindex.php?&t=objekt&oges=8113725.4546.78333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150400896.jpg
Dubnik (Vörösvágás)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1349421.4651848.91167 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21145528268.jpg
Coburgindex.php?&t=objekt&oges=8115110.9638450.25937Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21144816731.jpg
Tirnovaindex.php?&t=objekt&oges=8115322.0061145.3425Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092922894.jpg
Montgomery (Ohio)index.php?&t=objekt&oges=81159-84.2906839.75459Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21153343861.jpg
Iserlohnindex.php?&t=objekt&oges=811617.7028151.37547Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21144502597.jpg
Zillertalindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1350311.8833347.23333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23133438683.jpg
Massachusettsindex.php?&t=objekt&oges=81165-71.1083242.36565Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150831621.jpg
Alopaewsk (Ural)index.php?&t=objekt&oges=8116861.688030157.8483493Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22093231522.jpg
Haddam (Connecticut)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13506-72.5120341.47732 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21144952546.jpg
Bagnaia (Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=8117012.1543642.42776Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21151245630.jpg
Sala (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=8118015.8083466.91708Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22085039226.jpg
Zermattindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=135117.7486346.01998 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_22091102377.jpg
Graubündenindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=135129.6229646.6587 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21151053138.jpg
Drontheim (Norvégia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1351310.3950663.43049 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23133932464.jpg
Tvedestrand (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=811938.9314758.62203Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21151912799.jpg
San Pietro Montagnonindex.php?&t=objekt&oges=8119511.7863445.33119Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21145304056.jpg
Dubravicaindex.php?&t=objekt&oges=8119819.2729248.67964Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150758709.jpg
Russel (New York)index.php?&t=objekt&oges=81199-75.9563444.31449Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23132955314.jpg
San Marcel Piemontindex.php?&t=objekt&oges=812027.4545.73333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21153114411.jpg
Nercsinszk Uralindex.php?&t=objekt&oges=81207116.5833351.98333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091723600.jpg
Labrador (Kanada)index.php?&t=objekt&oges=82736-5652Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27123519793.jpg
Silverton (Colorado)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13527-107.6645137.81194 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26100849223.jpg
Sajóházaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1352820.5185348.67775 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21151849851.jpg
Helgolandindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=135297.886354.18143 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21144436431.jpg
Paterson (Passaic County, New-Jersey)index.php?&t=objekt&oges=81227-74.1718140.91677Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22085946084.jpg
Frankenberg (Bonn mellett)index.php?&t=objekt&oges=812308.8007751.0589Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23133309536.jpg
Bristenstockindex.php?&t=objekt&oges=812318.6833346.73333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091126160.jpg
Kolinindex.php?&t=objekt&oges=8124015.199850.02806Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150704409.jpg
Edwards (New York állam)index.php?&t=objekt&oges=81255-75.2510444.32451Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22090926027.jpg
Pala (Sandiego County, Kalifornia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13544-117.076733.36531 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28100803780.jpg
Monte Somma (Vezúv)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1354614.4279340.83792 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_22092332543.jpg
Passeier (Tirol)index.php?&t=objekt&oges=8126411.2457746.81282Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22085124403.jpg
Fassathal (Tirol)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1354911.746.43333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28121623436.jpg
Gefrees (Fichtel-hegység)index.php?&t=objekt&oges=8126811.7377250.09538Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23133215796.jpg
Elbogenindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1355112.7540550.186 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21151304641.jpg
Kuttenberg (Kutná Hora)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1355215.2681649.94839 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23143707486.jpg
Brăcke, Brevik mellett Norvégiaindex.php?&t=objekt&oges=812739.6967259.05914Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092046987.jpg
Raurisindex.php?&t=objekt&oges=8127812.9945947.22656Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21151936235.jpg
Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13559-0.8803843.22684 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23132327139.jpg
Szent Pál szigetindex.php?&t=objekt&oges=81288-60.1484547.20013Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21152151582.jpg
Rockport (Massachusetts)index.php?&t=objekt&oges=81298-70.6203242.65565Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23131813864.jpg
Orange River (Namíbia)index.php?&t=objekt&oges=8129916.45148-28.63346Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091505254.jpg
Kjörstad, Bamle mellett (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=8130014.9333368.66667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092106398.jpg
Stochoe Langesund fjord (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=813049.7351459.02928Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23133700803.jpg
Swanton (Vermont, Franklin County)index.php?&t=objekt&oges=81314-73.124344.9181Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091350199.jpg
Zweibrückenindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=135767.3697749.24686 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27135315872.jpg
Wurlitz (Bajorország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1357711.9898650.25324 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21153142007.jpg
Pikes Peak (Colorado)index.php?&t=objekt&oges=81319-105.0444238.84054Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21151804355.jpg
Furka (Wallis, Svájc)index.php?&t=objekt&oges=813258.4164246.57191Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150907297.jpg
Balsatekerőindex.php?&t=objekt&oges=8132623.1166746.03333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21143620629.jpg
Ditróindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1358425.5166746.81667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26152952247.jpg
Pitkäranta Finnországindex.php?&t=objekt&oges=8133227.4642366.73684Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22093112738.jpg
Kraubath (Stájerország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1358714.9333347.3 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26144258749.jpg
Volpersdorf (Wolibórz, Szilézia)index.php?&t=objekt&oges=8134116.5597450.58907Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21152413362.jpg
Észak-Amerikaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13593-100.5468846.07323 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28145358252.jpg
Herbornseelbach Nassauindex.php?&t=objekt&oges=813508.3452750.70253Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22090100280.jpg
Brancwille Connectientindex.php?&t=objekt&oges=81352-73.4417941.2676Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22085714189.jpg
St. Lawrence County (New York állam)index.php?&t=objekt&oges=81356-75.1163144.50062Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22090712073.jpg
Lužice (Luschitz)index.php?&t=objekt&oges=8135813.7541450.4917Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150610619.jpg
Val de Chisone (Piemont)index.php?&t=objekt&oges=813637.1166745.01667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23143217528.jpg
Camp Floyd (Utah county, Utah)index.php?&t=objekt&oges=81364-112.0993940.25273Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154746471.jpg
Essershausen Nassauindex.php?&t=objekt&oges=813678.3261850.45723Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26080835269.jpg
Román Gladnaindex.php?&t=objekt&oges=8136922.2166745.75Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26080540325.jpg
Pankracindex.php?&t=objekt&oges=8137014.4427350.04639Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23143919321.jpg
Komotau (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8137113.4177950.46048Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141630939.jpg
Fowey Consols (Cornwall)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13608-4.638650.33634 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28135730162.jpg
Arizona Mammuth Pinal Countyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13609-110.640654732.722568 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23153419400.jpg
Libetbányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1361019.3610148.74531 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28123044178.jpg
Passaic County (New Jersey)index.php?&t=objekt&oges=81376-74.3003241.0337Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150825045.jpg
Mariposa County (Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=81377-119.9055237.58152Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23142131319.jpg
Waldgirmes Waltzlarindex.php?&t=objekt&oges=813788.5503750.58637Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26080813453.jpg
Nučiceindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1361514.2299750.01848 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27114935856.jpg
Petersdorf (Morvaország)index.php?&t=objekt&oges=8138217.0186850.00167Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23142102982.jpg
Floridaindex.php?&t=objekt&oges=81385-82.500128.75054Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23152518891.jpg
Globe (Arizóna)index.php?&t=objekt&oges=81389-110.786533.39422Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150925725.jpg
Laurium (Görögország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1362124.0564737.71445 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26111540361.jpg
Laacher See (Eifel-hegység)index.php?&t=objekt&oges=813947.2929550.41087Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23142746839.jpg
Aragóniaindex.php?&t=objekt&oges=81397-0.6666741.5Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154427516.jpg
Långban (Wamland, Svédország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1362814.2621459.85439 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23152028394.jpg
Striegau (Szilézia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1362916.3500650.96264 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23143850966.jpg
Lettowitz (Letovice)index.php?&t=objekt&oges=8140916.5735749.54709Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23145826791.jpg
Harz-hegységindex.php?&t=objekt&oges=8141210.6346251.75619Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23135940226.jpg
Kiskőszegindex.php?&t=objekt&oges=8141418.8545.84611Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150419102.jpg
Dubrinicsindex.php?&t=objekt&oges=8141722.4928548.80219Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23145630336.jpg
Krassó-Szörény megye (Románia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1363622.0833345.08333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21095017646.jpg
Hitterő (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=814276.5787258.2247Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151927658.jpg
Zöblitzindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1363913.2298150.65912 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26140158981.jpg
Johannesburg mellett (Dél-Afrika)index.php?&t=objekt&oges=8143028.04363-26.20227Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23142018409.jpg
Paradox Valley (Montrose County, Colorado)index.php?&t=objekt&oges=81431-108.8645538.32499Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23153445378.jpg
Pennsylvaniaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13642-76.9056740.27245 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26115843407.jpg
Löllingindex.php?&t=objekt&oges=8143514.5833346.91667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154359181.jpg
Arizonaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13646-111.5009834.5003 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23152920538.jpg
Steffultó (Selmecbánya melett)index.php?&t=objekt&oges=8144018.8965248.43909Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150611208.jpg
Hull (Quebec)index.php?&t=objekt&oges=81442-75.6493445.4834Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23142938346.jpg
Planitz Zwickau mellett (Szászország)index.php?&t=objekt&oges=8144312.4641450.68645Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150800587.jpg
Nidda (Vogelsgebirge, Hessen)index.php?&t=objekt&oges=814449.0063850.4133Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23140250986.jpg
Aussigindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1365214.0322750.6607 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23141333249.jpg
Melbourneindex.php?&t=objekt&oges=81448144.96332-37.814Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23140418500.jpg
Orange County (North Carolina)index.php?&t=objekt&oges=81451-79.120636.0613Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150256308.jpg
Essershausen Giessenindex.php?&t=objekt&oges=814528.3261850.45723Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154645653.jpg
Röttisindex.php?&t=objekt&oges=8145412.1631150.54665Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144729199.jpg
Ehrenfriedelsdorfindex.php?&t=objekt&oges=8145512.9700950.64934Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23152352047.jpg
Dobrava (Karinthia)index.php?&t=objekt&oges=8145713.8666746.56667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23135519992.jpg
Marialaachindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1366115.3333348.3 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23142812396.jpg
Kratzau (Riesengebirge)index.php?&t=objekt&oges=8145914.9688450.81693Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151121784.jpg
Kunetitz (Kunětice)index.php?&t=objekt&oges=8146015.8269250.07063Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141302496.jpg
Bélabányaindex.php?&t=objekt&oges=8146318.9336748.47466Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150634903.jpg
Sarapulsk Uralindex.php?&t=objekt&oges=8146461.055256.8678Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23135200406.jpg
Krizany (Kreisdorf, Morvaország)index.php?&t=objekt&oges=8146514.9101650.73917Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23143758272.jpg
Rheinbreitbachindex.php?&t=objekt&oges=814667.2333350.61667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23153654977.jpg
Anatóliaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=136683539 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28122311970.jpg
Kunnerstein, Augustusburg (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1366913.1019750.81192 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23145925595.jpg
Kanstadtindex.php?&t=objekt&oges=814719.214548.8048Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23145419677.jpg
Radegund Graz mellettindex.php?&t=objekt&oges=8147215.4833347.16667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141857113.jpg
Amherst County (Virginia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13672-79.1451137.60477 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28120123508.jpg
Herbornindex.php?&t=objekt&oges=814758.3036950.68135Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23134627643.jpg
Renfrew (Kanada)index.php?&t=objekt&oges=81478-76.6827245.46681Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151337557.jpg
Fundybay (Új Skócia, Kanada)index.php?&t=objekt&oges=81487-65.4988345.00015Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141529688.jpg
Greenbushes (Western Australia)index.php?&t=objekt&oges=81488116.05819-33.84965Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151826832.jpg
Pilbarra (Nyugat-Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=81490119.5-21Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151754929.jpg
Langesund fjord (Norvégia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=136839.7351459.02928 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21125934085.jpg
Guanajuato (Mexikó)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13685-101.259121.01858 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23140520474.jpg
Mitchell County (Észak-Karolina)index.php?&t=objekt&oges=81499-82.1634736.01329Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151857021.jpg
Feröer-szigetekindex.php?&t=objekt&oges=81501-762Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23140914056.jpg
Chester (Massachusetts)index.php?&t=objekt&oges=81503-72.9787142.27926Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23143640428.jpg
Binnenthal (Svájc)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=136908.218446.36838 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21113846719.jpg
Sankt Benigna (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8150813.8333349.76667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26080436008.jpg
Langenstriegis (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1369413.120750.90791 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28144656488.jpg
Kararfwet (Svédország)index.php?&t=objekt&oges=8151615.5666760.6Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23134307633.jpg
Husarey Strømøindex.php?&t=objekt&oges=81519-762.13333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141046595.jpg
Nouméa (Új-Kaledónia)index.php?&t=objekt&oges=81520166.4572-22.27631Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144807247.jpg
Tavistock (Anglia)index.php?&t=objekt&oges=81522-4.1441850.54944Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26080925816.jpg
Teigarhorn (Izland)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13701-14.3357664.67242 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23141502966.jpg
Új-Skóciaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13704-62.9986545.00015 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23141018739.jpg
Sarnthalindex.php?&t=objekt&oges=8153311.446.58333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23140711893.jpg
Gotthard, St.Annaindex.php?&t=objekt&oges=815398.5833346.58333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23145051839.jpg
Kisko (Finnország)index.php?&t=objekt&oges=8154123.4833360.23333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151719380.jpg
Wittichen (Baden-Württemberg)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=137128.3463248.33569 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23155003423.jpg
Fredriksvaern (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=8155110.0333359Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151552618.jpg
Sierra County (New Mexico)index.php?&t=objekt&oges=81552-107.192533.13047Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23152852604.jpg
Rochlitzindex.php?&t=objekt&oges=8155612.7975451.05007Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150158111.jpg
Evje, Sätersdalen Norvégiaindex.php?&t=objekt&oges=815617.8036358.58569Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151630309.jpg
Göpfersgrünindex.php?&t=objekt&oges=8156312.0619250.05703Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144933359.jpg
Rhode Islandindex.php?&t=objekt&oges=81565-71.4997841.75038Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144905742.jpg
Montmorillon (Vienne, Franciaország)index.php?&t=objekt&oges=815720.8666746.43333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150122674.jpg
Murzinkaindex.php?&t=objekt&oges=8157360.4052157.03267Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23135453698.jpg
Mezzavalleindex.php?&t=objekt&oges=8157613.5749443.5692Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144656326.jpg
Edenvilleindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13731-74.4109941.27593 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23152218350.jpg
Rosna (Morvaország)index.php?&t=objekt&oges=8158116.2384849.47727Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23142516676.jpg
Zinnwald (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1373413.7655350.73708 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26100622811.jpg
Snarum (Norvégia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=137359.8833360.03333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28100737730.jpg
Dehesa (San Diego City, Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=81593-116.8530832.78144Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23135550854.jpg
Wald (Stájerország)index.php?&t=objekt&oges=8159715.2361146.90667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23143942756.jpg
Werfenindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1374113.1833347.46667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23153842146.jpg
Goldensteinindex.php?&t=objekt&oges=8159917.0114750.15319Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23135643254.jpg
Abaetiindex.php?&t=objekt&oges=81600-45.4447859-19.157438Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154858499.jpg
Schmiedefeld (Thüringia)index.php?&t=objekt&oges=8160411.2166750.53333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23143734241.jpg
Capo di Pove (Róma mellett)index.php?&t=objekt&oges=8160712.660642641.4879922Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23140542974.jpg
Kercsindex.php?&t=objekt&oges=8161036.4742945.3531Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154238948.jpg
Ottré (Belgium)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=137505.8364950.24923 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23143242301.jpg
McDowell County (Észak-Karolina)index.php?&t=objekt&oges=81620-82.048735.68124Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151952328.jpg
Steinach, Sachsen Meiningenindex.php?&t=objekt&oges=8162111.1590950.43129Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150514002.jpg
Sankt Andrä (Karinthia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1375614.8199146.76829 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23141741669.jpg
Santa Eulalia (Chihuahua, Mexico)index.php?&t=objekt&oges=81623-105.886568328.5954969Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23152752468.jpg
Montebrasindex.php?&t=objekt&oges=816242.3166746.16667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23153154950.jpg
Strontian (Argill Shire, Skócia)index.php?&t=objekt&oges=81627-5.5701956.69576Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23140158173.jpg
Risör (Norvégia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=137619.2342258.72057 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23151655545.jpg
Schlaggenwald (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1376612.8075850.13863 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27133411760.jpg
Chester (West-Pennsylvania)index.php?&t=objekt&oges=81637-75.6080439.96097Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144043184.jpg
Table Mountain (Colorado)index.php?&t=objekt&oges=81641-105.2105439.75554Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141701766.jpg
San Benito (Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=81645-121.0818636.50969Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21092920928.jpg
Romanècheindex.php?&t=objekt&oges=816464.7424246.18402Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23153904551.jpg
Lenni (Delaware County, Pennsylvania)index.php?&t=objekt&oges=81648-75.447739.894Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144140283.jpg
Eureka Mine (Utah)index.php?&t=objekt&oges=81653-112.0727239.95495Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23153224839.jpg
Fazekaszsaluzsányindex.php?&t=objekt&oges=8165719.8714948.40645Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23145649573.jpg
Zerkowitz, Beraun mellettindex.php?&t=objekt&oges=8165913.8348349.84954Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154718682.jpg
Szirkindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1377920.0990548.61881 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26080649670.jpg
Here Mine (Leadville, Colorado)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13780-106.2925239.25082 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23154305736.jpg
Eibenstock (Szászország)index.php?&t=objekt&oges=8167712.5997850.49431Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26081120806.jpg
Aggtelekindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1378420.5166748.46667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26104405678.jpg
Chuquicamata (Chile)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13785-68.92898-22.31581 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26095303443.jpg
Úrvölgyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1378819.1340648.80754 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26092628437.jpg
Frizingtonindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13790-3.494654.54185 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26084438602.jpg
Bleibergindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1379213.6469446.62444 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26103903625.jpg
Mies (Stříbro)index.php?&t=objekt&oges=8170112.99749.75565Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26113800762.jpg
Aranyosbánya (Offenbánya)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1379523.282291746.3806546 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28111520747.jpg
Alsó-Ausztria (Ausztria)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1379815.7548.33333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28145546030.jpg
Kisázsiaindex.php?&t=objekt&oges=817083539Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26084203074.jpg
Gembeckindex.php?&t=objekt&oges=817098.8972551.35389Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26092411001.jpg
Carrion (Spanyolország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13801-6.3292337.37007 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26093950797.jpg
Almás (Dunaalmás)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1380218.3223547.72868 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26103834620.jpg
Sussex Newhavenindex.php?&t=objekt&oges=817130.0554550.79693Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26100242408.jpg
Zschorlau (Schneeberg mellett)index.php?&t=objekt&oges=8172212.6550.56667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26113838929.jpg
Jegenyeindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1380923.1891946.84707 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26094417051.jpg
Adelsberg (Postojna)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1381114.2152845.77435 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26104529383.jpg
Bergen, Falkenstein mellett Vogtlandindex.php?&t=objekt&oges=817409.9637452.80837Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26083536896.jpg
Calico (San Bernardino County, Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=81744-116.8650434.94887Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26084138693.jpg
Toszkánaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=138161143.41667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28123833845.jpg
Parmaindex.php?&t=objekt&oges=8176110.3261844.79935Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26104432040.jpg
Gánócz (Szepes megye)index.php?&t=objekt&oges=8177120.3275149.03011Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26104340472.jpg
Neuberg (Stájerország)index.php?&t=objekt&oges=8177615.5722647.66423Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26104953561.jpg
Gasteinindex.php?&t=objekt&oges=8178112.9808347.9275Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26102825010.jpg
Szárhegyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1382525.5333346.75 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27115257911.jpg
Izlandindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13827-1865 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27111541333.jpg
Mechernich (Eifel-hegység)index.php?&t=objekt&oges=817976.6522450.59304Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26113525551.jpg
Mammut bánya (Utah, Juab County)index.php?&t=objekt&oges=81801-112.1121739.93217Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26100439620.jpg
Hermanovetzindex.php?&t=objekt&oges=8180517.3977750.1933Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26112630763.jpg
Sterling Hill (New Jersey)index.php?&t=objekt&oges=81807-74.6093341.08232Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26083741359.jpg
Djebel Nador Algirindex.php?&t=objekt&oges=818162.536.41667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26083643268.jpg
Zehun (Tasmania)index.php?&t=objekt&oges=81819145.33623-41.88342Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26093054670.jpg
Flandriaindex.php?&t=objekt&oges=818333.7351.05Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26101956235.jpg
Geraindex.php?&t=objekt&oges=8184212.0818750.88029Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26103642009.jpg
Schönbrunnindex.php?&t=objekt&oges=8184416.3122948.18494Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26104212864.jpg
Stájerlakindex.php?&t=objekt&oges=8185021.8569445.07944Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26103341164.jpg
Dundas mellett (Tasmania)index.php?&t=objekt&oges=81852145.43333-41.88333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26093118575.jpg
Eisenerz (Stájerország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1384714.8833347.53333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26105832273.jpg
Kommernindex.php?&t=objekt&oges=818696.6507650.61159Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26093726991.jpg
Hamm (Westfalia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=138527.8208951.68033 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26113426572.jpg
Bácsitorokindex.php?&t=objekt&oges=8188825.4442944.33152Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26092510666.jpg
Ausseeindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1385713.7824347.60998 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26093511336.jpg
Westfaliaindex.php?&t=objekt&oges=819006.7633951.21895Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26113403752.jpg
Ötösbánya (Kotterbach, Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1386420.6801548.8816 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27103834058.jpg
Connecticutindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13865-72.6664841.66704 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28140155510.jpg
Pelsőcardóindex.php?&t=objekt&oges=8190820.4150948.53199Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26111637956.jpg
Bulladelah (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=81909148.90117-35.87369Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26100400653.jpg
Terlan, Bosen mellettindex.php?&t=objekt&oges=8191711.2468946.53216Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26095144812.jpg
Eureka Hill bánya (Juab County, Utah)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13869-112.1221739.94773 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26093351338.jpg
Alston Cumberlandindex.php?&t=objekt&oges=81922-2.4300354.77608Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26113333989.jpg
Tekerőpatakindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1387225.5995646.69429 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27141719142.jpg
Tibetindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=138738831.66667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26084231905.jpg
Nagymuzsalyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1387522.6994348.17959 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26100312980.jpg
Atrakindex.php?&t=objekt&oges=8194317.9100848.46808Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26112607082.jpg
Bayreuthindex.php?&t=objekt&oges=8195511.5789349.94782Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26110521635.jpg
Bastennes és Pirenéeindex.php?&t=objekt&oges=81958-0.7833343.65Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26112052607.jpg
Tarapacá (Chile)index.php?&t=objekt&oges=81965-69.33333-20Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26114922649.jpg
Szentgálindex.php?&t=objekt&oges=8197217.733947.11438Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26121639713.jpg
Tjölling (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=8197810.1278659.05601Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26135616433.jpg
Bolíviaindex.php?&t=objekt&oges=81980-65-17Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26123724601.jpg
Warwick (Orange County, New York)index.php?&t=objekt&oges=81985-74.3598841.25648Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26125641000.jpg
Allingesindex.php?&t=objekt&oges=819936.4636346.33658Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115713394.jpg
Csiklovabánya (Krassó-Szörény)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1389121.7297345.02594 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26125709460.jpg
Prägraten (Tirol)index.php?&t=objekt&oges=8199912.3833347.01667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26130611931.jpg
Wood Mine (Lancaster County, Pennsylvania)index.php?&t=objekt&oges=82010-76.1063439.73177Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115026415.jpg
Balti-tenger (Keleti tenger)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=138991856 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26115507144.jpg
Tönsberg (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=8201910.4076259.26754Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26135542082.jpg
Ekersund (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=820225.999758.45133Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26135814894.jpg
Járabánya (Kisbánya)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1390423.4666746.58333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26122655409.jpg
Mecsekindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1390518.346.16667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141427538.jpg
Lindenfelsindex.php?&t=objekt&oges=820298.7815149.68369Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26135739299.jpg
Lipari-szigetekindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1390814.938.53333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26144923141.jpg
Bódvarákóindex.php?&t=objekt&oges=8204120.7548.51667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26123533758.jpg
Engle mellett (Sierra County)index.php?&t=objekt&oges=82045-107.0436133.1794Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115128761.jpg
Máriafalvaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1391316.2313647.3658 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26120219254.jpg
Dux (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8205013.7462150.60376Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115905537.jpg
Danzigindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1391518.6463754.35205 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26115357310.jpg
Leobenindex.php?&t=objekt&oges=8206215.0914447.3765Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26130801673.jpg
Beocinindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1391819.7206345.20829 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26133931556.jpg
Grosspriessenindex.php?&t=objekt&oges=8206614.1417450.6627Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26120038943.jpg
Castleton (Derbyshire)index.php?&t=objekt&oges=82078-1.7750653.34312Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115619975.jpg
Isole dei Ciclopi (Szicilia)index.php?&t=objekt&oges=8208415.166284237.5617231Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26130131904.jpg
Montréal (Kanada)index.php?&t=objekt&oges=82090-73.5878145.50884Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26114803980.jpg
Raiblindex.php?&t=objekt&oges=8209213.5712746.44046Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26114740621.jpg
Ilmengebirge Uralindex.php?&t=objekt&oges=8209760.217655.258Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26124524277.jpg
Miguel Burnier (Brazília)index.php?&t=objekt&oges=82107-43.7806-20.4324Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26131146175.jpg
Újmoldova (Krassó-Szörény megye)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1393421.6669444.7375 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26094908458.jpg
Dunaalmás (Komárom megye)index.php?&t=objekt&oges=8211318.3223547.72868Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26134947962.jpg
Derna (Bihar megye)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1393822.347.2 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26115803622.jpg
Szlavóniaindex.php?&t=objekt&oges=821441845.33333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26122115340.jpg
Danemora (Svédország)index.php?&t=objekt&oges=8214617.8166760.18333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26125455173.jpg
Újiráz (Hajdú-Bihar megye)index.php?&t=objekt&oges=8214921.3666746.98333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26134704476.jpg
Weilburg Nassauindex.php?&t=objekt&oges=821508.2624950.48438Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26130301551.jpg
Nevadaindex.php?&t=objekt&oges=82157-116.7511939.25021Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26124432131.jpg
Chessyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=139504.6236645.88707 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26114314365.jpg
Grimstad (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=821628.5934358.3405Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26135842054.jpg
Úrkút (Veszprém megye)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1395217.6439347.08505 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26123301212.jpg
Narestø (Arendal, Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=821798.9337358.52464Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26130917246.jpg
Kangerlussuaq (Grönland)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=13957-50.6893767.00876 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26125403989.jpg
Geletnekindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1395918.7873448.53536 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26121008417.jpg
Solenhofen (Bajorország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1396010.995648.89582 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26122335343.jpg
Manoppello (Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=8218914.0602442.25918Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26140318136.jpg
Ragtown mellett (Nevada)index.php?&t=objekt&oges=82192-118.9168239.5038Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26114851015.jpg
Altenberg (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1396313.7533450.76556 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27115207242.jpg
Nanima (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=82211149.12766-35.01288Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115056548.jpg
Barranca Tin Mine (Durango, Mexico)index.php?&t=objekt&oges=82215-104.6575624.02032Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26131014855.jpg
Fischernäs (Grönland)index.php?&t=objekt&oges=82220-50.6776763.08815Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26130058645.jpg
Narsarsuh (Grönland)index.php?&t=objekt&oges=82221-69.3494476.44722Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26125234249.jpg
Malomvölgyi bánya (Szob)index.php?&t=objekt&oges=8222618.9405847.83275Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26134623087.jpg
Minnesotaindex.php?&t=objekt&oges=82233-94.2505546.25024Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26124728229.jpg
Vinere Mare bánya (Dognácska)index.php?&t=objekt&oges=8223921.7569445.27417Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26125950201.jpg
Zöptauindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1397817.0912950.01039 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26130213725.jpg
Alsósebesindex.php?&t=objekt&oges=8225021.2838349.0186Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26135904160.jpg
Redwitz (Bajorország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1398111.2083350.17323 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28135520941.jpg
Burgk, Drezda mellettindex.php?&t=objekt&oges=8225411.7180350.55603Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115146366.jpg
Klausen (Dél-Tirol)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1398311.5657346.64001 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26122912282.jpg
Livermore (Alameda County, Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=82258-121.7680137.68187Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26114956565.jpg
Szklenóindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1398618.8622148.52849 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26152112340.jpg
Luciabányaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1398720.9273148.72155 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26142403283.jpg
Straden (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1398813.9212250.69385 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27094514659.jpg
Obergraupen (Horní Krupka)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1398913.8577150.70287 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26152631779.jpg
Megara (Görögország)index.php?&t=objekt&oges=8228423.3432437.99471Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26141751579.jpg
Kissebesindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1399222.8582646.9188 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26150137193.jpg
Ratingenindex.php?&t=objekt&oges=822976.8492951.29724Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26143641015.jpg
Schleinitzindex.php?&t=objekt&oges=8230013.2741451.16366Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27092813958.jpg
Riedenindex.php?&t=objekt&oges=823057.1833350.4Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27085629925.jpg
Kalksburgindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1399716.2459948.13754 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27104813048.jpg
Beregdédaindex.php?&t=objekt&oges=8231622.5698248.22018Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26153551185.jpg
Drnis (Dalmácia)index.php?&t=objekt&oges=8231816.1555643.8625Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26141618044.jpg
Navisthal Brennerenindex.php?&t=objekt&oges=8232111.5333347.11667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27092944500.jpg
Kleinzellindex.php?&t=objekt&oges=8232315.736247.97993Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26145747660.jpg
Blidárindex.php?&t=objekt&oges=8232623.6112447.79044Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26153944358.jpg
Veresvízindex.php?&t=objekt&oges=8233021.3666748.48333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27081446991.jpg
Turmitzindex.php?&t=objekt&oges=8233313.9944950.64286Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27094606018.jpg
Nagyhizsa-hegyindex.php?&t=objekt&oges=8234123.8666747.66667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27085418855.jpg
Judendorfindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1401215.3547.11667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26153233896.jpg
Nagybánya-Alsófernezelyindex.php?&t=objekt&oges=8234723.584988147.6567387Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154707925.jpg
Katzenbuckel (Odenwald)index.php?&t=objekt&oges=823539.0408349.47083Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27085604579.jpg
Wachenberg, Weinheim mellettindex.php?&t=objekt&oges=823628.6938349.55027Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26152418089.jpg
Barátkaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1402122.6166746.93333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28121356428.jpg
Mühlberg (Thüringia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1402310.8232250.86826 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26143040029.jpg
Balaton-felvidékindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1402417.7546.91667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27100721619.jpg
Brandauindex.php?&t=objekt&oges=824018.7397849.73537Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26150845479.jpg
Somoskőindex.php?&t=objekt&oges=8241019.8569648.17019Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27094343731.jpg
Fóny (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)index.php?&t=objekt&oges=8242121.348.4Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26145638264.jpg
Végardóindex.php?&t=objekt&oges=8243221.5738348.3245Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26153448846.jpg
Auersberg (Szászország)index.php?&t=objekt&oges=8243612.6468550.4563Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27091841468.jpg
Korzikaindex.php?&t=objekt&oges=824388.954242.06153Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26155401104.jpg
Ránkindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1403521.4639448.81204 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27081514107.jpg
Csiblesindex.php?&t=objekt&oges=8246824.0833347.63333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154730891.jpg
Theresienfeldindex.php?&t=objekt&oges=8247716.2333347.85Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27094639033.jpg
Steinach (Ortenaukreis)index.php?&t=objekt&oges=824888.0548.3Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27091549183.jpg
Helikon (Görögország)index.php?&t=objekt&oges=8248922.8877338.29133Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26141549287.jpg
Adamello-hegységindex.php?&t=objekt&oges=8249210.5833346.16667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26155327900.jpg
Lochtschitzindex.php?&t=objekt&oges=8249613.9333350.63333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26155053957.jpg
Tellnitzindex.php?&t=objekt&oges=8250113.9632850.72787Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26152651526.jpg
Mariascheinindex.php?&t=objekt&oges=8250213.8766950.68418Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26143617380.jpg
Poschiavo (Svájc)index.php?&t=objekt&oges=8251210.0582346.32441Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26142304615.jpg
Sósújfalu (Szlovákia)index.php?&t=objekt&oges=8251621.3243948.97728Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27093603317.jpg
Felsőfernezelyindex.php?&t=objekt&oges=8251723.6059847.75137Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154124912.jpg
Felsőpulyaindex.php?&t=objekt&oges=8251816.5044747.50352Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27094754698.jpg
Ruszkica (Krassó-Szörény megye)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1405622.4146145.63342 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141928049.jpg
Matreiindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1406012.5333347 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26144105305.jpg
Simaindex.php?&t=objekt&oges=8253721.348.3Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154228690.jpg
Bukova (Hunyad megye)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1406222.6373145.50906 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26142042965.jpg
Kulm (Chlumec)index.php?&t=objekt&oges=8254913.9396450.69972Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27094537863.jpg
Hlinikvölgyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1406748.5353648.53536 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28110732114.jpg
Kralup (Kralupy nad Vltavou)index.php?&t=objekt&oges=8256914.3114950.24107Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27124033072.jpg
Habachthalindex.php?&t=objekt&oges=8257112.340732847.2221484Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27103925864.jpg
Lüneburgindex.php?&t=objekt&oges=8258310.4140953.2509Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27125236005.jpg
Coro-Coro (Bolivia)index.php?&t=objekt&oges=82612-68.45362-17.17691Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27103739435.jpg
Wippthalindex.php?&t=objekt&oges=8261611.4166747.16667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27095353623.jpg
Szent Gotthárd-hegységindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=140798.5833346.58333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27103100186.jpg
Volano (Dél-Tirol)index.php?&t=objekt&oges=8262911.0635145.91718Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27095301812.jpg
Iquique (Chile)index.php?&t=objekt&oges=82630-70.13913-20.22036Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27132655854.jpg
Gollingindex.php?&t=objekt&oges=8263813.1666747.6Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27100631874.jpg
Hrubschitz (Morvaország)index.php?&t=objekt&oges=8264116.3037149.09171Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27131236418.jpg
Bajutzaindex.php?&t=objekt&oges=826542447.61667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27101256662.jpg
Sankt Pöltenindex.php?&t=objekt&oges=8266315.6333348.2Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27101231101.jpg
Nagybáródindex.php?&t=objekt&oges=8268922.6333346.98333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27125956938.jpg
Kozihorka (Plumlov)index.php?&t=objekt&oges=8269817.0150249.46614Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27101514086.jpg
Prága mellettindex.php?&t=objekt&oges=8271714.4207650.08804Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27095427083.jpg
Matrei mellettindex.php?&t=objekt&oges=8272112.5333347Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27095452741.jpg
Chileindex.php?&t=objekt&oges=82729-71-30Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27104748687.jpg
Ramona (Kalifornia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=14097-116.8680833.04171 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27130702270.jpg
Dornbachindex.php?&t=objekt&oges=8273516.2933748.23123Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27095944822.jpg
Claremont New-Hamphshireindex.php?&t=objekt&oges=82747-72.3467643.37674Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27105316556.jpg
Kisalmásindex.php?&t=objekt&oges=8275023.0813146.0563Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27103804618.jpg
Sahatany Tal (Madagaszkár)index.php?&t=objekt&oges=8275346.88333-24.63333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27130753832.jpg
Homoródindex.php?&t=objekt&oges=8275625.2666746.05Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27125546382.jpg
Rabenstein Zwiesel mellett (Bajorország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1410713.2023949.04023 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23152132466.jpg
Tavetsch Svájcindex.php?&t=objekt&oges=827658.7546.66667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27104845249.jpg
Zirlindex.php?&t=objekt&oges=8276711.2333347.28333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27100051122.jpg
Lajta-hegységindex.php?&t=objekt&oges=8277016.6666747.96667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27101702895.jpg
Barótindex.php?&t=objekt&oges=8278225.6002946.07514Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27100323198.jpg
Caracolesindex.php?&t=objekt&oges=82805-68.99914-23.05468Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27132539661.jpg
Dél-Dakotaindex.php?&t=objekt&oges=82821-100.2506944.50026Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27131635825.jpg
Solfataraindex.php?&t=objekt&oges=8284414.139440.82758Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27130820949.jpg
Zittauindex.php?&t=objekt&oges=8284914.8076450.89772Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27120242747.jpg
Vernierindex.php?&t=objekt&oges=828586.0849746.21702Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27111347369.jpg
Kaluger (Bihar megye)index.php?&t=objekt&oges=8289322.4784646.42371Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28091903635.jpg
Endellion Cornwallindex.php?&t=objekt&oges=82906-4.8333350.56667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27133527153.jpg
Folkestone (Kent)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=141341.1673451.08169 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27135623506.jpg
Illogan (Cornwall)index.php?&t=objekt&oges=82915-5.2675250.2483Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27133731729.jpg
Kaprióraindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1413822.279845.98123 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28092024422.jpg
Moldvabányaindex.php?&t=objekt&oges=8292721.6669444.7375Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27134042865.jpg
Süttő (Komárom-Esztergom megye)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1414018.4487347.75887 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28092911635.jpg
Wolfsberg (Hegy, Harz-hegység)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1414213.0833350.68333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21112911248.jpg
Borossebesindex.php?&t=objekt&oges=8295722.1166746.36667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28091531978.jpg
Tugárindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1414419.5054448.42933 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28093210918.jpg
Wissenindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=141477.7346650.77915 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27133005728.jpg
Rügenindex.php?&t=objekt&oges=8298213.454.41667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27135025157.jpg
Tarnowskie Góryindex.php?&t=objekt&oges=8300418.8614750.44548Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27134958804.jpg
Andermatt (Uri)index.php?&t=objekt&oges=830098.5938846.63565Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27143208749.jpg
Alsókimpány (Bihar megye)index.php?&t=objekt&oges=8301122.5218646.51415Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28091505963.jpg
Dvorceindex.php?&t=objekt&oges=8305914.4151450.04752Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27140605915.jpg
Gyalárindex.php?&t=objekt&oges=8306722.7833345.71667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28091834889.jpg
Branyicska (Hunyad megye)index.php?&t=objekt&oges=8307922.7833345.91667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28091602022.jpg
Simmenthalindex.php?&t=objekt&oges=830887.446.55Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27140402292.jpg
Saleve (Haute-Savoie)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=141606.1402846.09417 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21145206711.jpg
Kaluszindex.php?&t=objekt&oges=8309624.3730849.01187Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27140759352.jpg
Dél-Amerikaindex.php?&t=objekt&oges=83107-57.65625-14.60485Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27140636428.jpg
Magyaregregyindex.php?&t=objekt&oges=8312318.3119146.25274Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28092126058.jpg
Goslarindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1416910.4276651.90425 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27133037573.jpg
Oberlahrindex.php?&t=objekt&oges=831507.5168850.623Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27133551849.jpg
Maillargues (Auvergne, Franciaország)index.php?&t=objekt&oges=831643.15117645.358662Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28102548949.jpg
Predazzo (Tirol)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1417411.599646.3114 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26155701045.jpg
Henry (Lincoln County, Észak-Karolina)index.php?&t=objekt&oges=83169-81.4256435.55847Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28103728913.jpg
Verona (Olaszország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1417710.9844445.4299 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28094008797.jpg
Vaslábindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1417825.6333346.65 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28093355487.jpg
Temecula (Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=83174-117.1483633.49364Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28100459736.jpg
Bodø (Norvégia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1418114.4050167.28 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28100055568.jpg
Villachindex.php?&t=objekt&oges=8317913.8558346.61028Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095047745.jpg
Seravezza (Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=8318610.227243.99471Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28094514175.jpg
Cumberland (Anglia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=14188-354.75 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28102859454.jpg
Fannin County (Georgia, USA)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=14190-84.3198534.86411 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28102516666.jpg
Siebenbürgenindex.php?&t=objekt&oges=831962546.5Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28110059331.jpg
Voitsberg (Stájerország)index.php?&t=objekt&oges=8319715.1547.03333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095212727.jpg
Maderanertal (Svájc)index.php?&t=objekt&oges=831988.7533846.76996Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28101555720.jpg
Biskra (Algéria)index.php?&t=objekt&oges=832065.7280534.85038Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28100150889.jpg
Ardennes (Belgium)index.php?&t=objekt&oges=832085.550.16667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28093556916.jpg
Dragomérindex.php?&t=objekt&oges=8321021.9519845.5441Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28120900658.jpg
Schima (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1419913.9652550.58496 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28103440233.jpg
Redruth (Cornwall)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=14200-5.2243450.23315 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21102914800.jpg
Szete, Hont megyeindex.php?&t=objekt&oges=8321918.8113748.05866Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28115328969.jpg
Szolcsvaindex.php?&t=objekt&oges=8322022.4148145.99463Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28120520304.jpg
Mokattam-hegy (Kairó, Egyiptom)index.php?&t=objekt&oges=8322231.3032630.0217Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28102928553.jpg
Boreslau (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1420613.929250.57936 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28103338214.jpg
Rhonegletscher (Svájc)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=142078.3860546.60454 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28101333411.jpg
Üvegbánya (Szalónakhuta)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1420916.3333347.35 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21124450927.jpg
Ellsworth (Ohio)index.php?&t=objekt&oges=83247-80.8573141.02423Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28103907126.jpg
Kragero (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=832489.4149458.8693Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28101434021.jpg
Ropočevo (Szerbia)index.php?&t=objekt&oges=8325120.574444.53579Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095030942.jpg
Sangerhausen Thüringiaindex.php?&t=objekt&oges=8325311.2953351.47221Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28103020576.jpg
La Spezia (Olaszország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=142199.8237544.103 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28094245123.jpg
Villmarindex.php?&t=objekt&oges=832648.193150.39287Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095005757.jpg
Mons (Belgium)index.php?&t=objekt&oges=832683.9522950.45413Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28093652205.jpg
Henderson (Észak-Karolina)index.php?&t=objekt&oges=83269-82.4609535.31873Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28101726973.jpg
Egremont Cumberlandindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=14225-3.5275654.47941 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26101724259.jpg
Rubendörfel, Aussig mellett (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8327114.1903950.60906Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28103706420.jpg
Rio Elbaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1422910.4008542.81169 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28100951718.jpg
Aschaffenburgindex.php?&t=objekt&oges=832889.1521449.97704Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28113741138.jpg
Saint Gotthard-hegység (Svájc)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=142348.5833346.58333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21151021654.jpg
Raddusa (Szicília)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1423614.5352137.47529 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21111024521.jpg
Karlovy Vary (Karlsbad)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1423712.8711750.23271 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28122951904.jpg
Komoran (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8330314.4088949.99076Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28121020413.jpg
Köflachindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1424115.0833347.06667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28095143939.jpg
Weardale (Durham, Anglia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=14243-2.1804454.73671 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28095547481.jpg
Viterbo (Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=8331612.105642.41937Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28103249389.jpg
Tunaberg (Svédország)index.php?&t=objekt&oges=8332016.9166758.65Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28100215147.jpg
Warstein (Észak-Rajna-Vesztfália)index.php?&t=objekt&oges=833388.3485151.44488Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28101139558.jpg
Red Cloud Mine (La Paz County, Arizona)index.php?&t=objekt&oges=83339-114.5996833.10032Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28102026217.jpg
Porto Venere (Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=833469.8357444.05086Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28094217971.jpg
Halleindex.php?&t=objekt&oges=833471251.5Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28114455975.jpg
Burbach (Siegen, Westfalia)index.php?&t=objekt&oges=833488.0833350.75Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095426930.jpg
Jinočanyindex.php?&t=objekt&oges=8335214.2686850.03275Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28115158708.jpg
Polcevera (Genova, Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=833548.9005644.48493Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28094427441.jpg
Traversella (Piemont)index.php?&t=objekt&oges=833557.7493845.50907Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28102003022.jpg
Egyházállamindex.php?&t=objekt&oges=8335912.453341.90225Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28120151036.jpg
Csetnekindex.php?&t=objekt&oges=8336320.3640148.65898Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28115255573.jpg
Baveno (Olaszország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=142668.5003345.90818 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28103147097.jpg
Philippeville (Belgium)index.php?&t=objekt&oges=833744.5437450.19612Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28093741709.jpg
Hallein, Salzburg mellettindex.php?&t=objekt&oges=8337513.147.68333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095332014.jpg
Berks County Pennsylvaniaindex.php?&t=objekt&oges=83385-75.92640.4163Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28113803234.jpg
Geisberg, Graz mellettindex.php?&t=objekt&oges=8338615.746.96667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095309072.jpg
Pictonindex.php?&t=objekt&oges=83388150.61168-34.16995Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28115129985.jpg
Barrabaindex.php?&t=objekt&oges=83394150.60901-30.38547Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28114029785.jpg
Magnet Cove (Arkansas, USA)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=14281-92.8446134.45426 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_22085058552.jpg
Stassfurt (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1428211.5850851.85186 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21121643995.jpg
Auvergne (Franciaország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=142835.3743745.482 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26135514664.jpg
Carrara (Olaszország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1428610.0978944.07926 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28094700677.jpg
Yvoir (Belgium)index.php?&t=objekt&oges=834154.8805950.3279Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28093723077.jpg
Rónapatakindex.php?&t=objekt&oges=8341920.0521948.58132Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28110541666.jpg
Westeregeln (Stassfurt, Szászország)index.php?&t=objekt&oges=8343511.3926551.96328Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28100418444.jpg
Selmecindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1429518.9100348.44858 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28120253123.jpg
Steinberg, Gráz mellettindex.php?&t=objekt&oges=8343915.347.05Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095243625.jpg
Orange County (New York állam)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=14297-74.3055741.40214 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21121755755.jpg
Saint-Gérard (Namur, Belgium)index.php?&t=objekt&oges=834434.7409850.34645Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28093527421.jpg
Schemnitzindex.php?&t=objekt&oges=8345618.9100348.44858Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28114118111.jpg
Schneckenstein (Szászország)index.php?&t=objekt&oges=8345812.4452450.41438Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28111641329.jpg
Eisleben, Thüringiaindex.php?&t=objekt&oges=8345911.5483551.52754Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28103946991.jpg
Boicza (Hunyad megye)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1430422.8204945.60973 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28123851597.jpg
Olomucsanindex.php?&t=objekt&oges=8347116.6716949.33087Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28122657560.jpg
Becksteinindex.php?&t=objekt&oges=8348113.1166747.08333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28141212244.jpg
Broken Hill (Ausztrália)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=14312141.4512-31.9652 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27133501139.jpg
Scharka (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1431314.3833350.11667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28142530892.jpg
Ardóindex.php?&t=objekt&oges=8349320.4150948.53199Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28134543056.jpg
Bad Ischlindex.php?&t=objekt&oges=8350613.6189347.71109Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28121059895.jpg
Schőnfeldindex.php?&t=objekt&oges=8350912.7862350.10918Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28140446139.jpg
Lomnic (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1432415.3734150.53062 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28131105908.jpg
Hartley  (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=83532150.17575-33.54652Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28123203221.jpg
Bourke (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=83547145.93646-30.09011Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28142624285.jpg
Lékaindex.php?&t=objekt&oges=8354816.4162347.40753Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28122632641.jpg
Rozsnyó (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1433720.5375848.66009 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26110941102.jpg
Bóczabányaindex.php?&t=objekt&oges=8356719.7527348.92663Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28122051136.jpg
Milovaindex.php?&t=objekt&oges=8356821.8019946.10594Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28133650488.jpg
Salm Chateauindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=143425.90550.26611 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23134727553.jpg
Portland (Middlesex County, Connecticut)index.php?&t=objekt&oges=83573-72.6406541.57288Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130707895.jpg
Dalmáciaindex.php?&t=objekt&oges=8357816.4835243.53974Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28123109025.jpg
Cobarindex.php?&t=objekt&oges=83590145.84183-31.49873Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28135918541.jpg
Alsósajóindex.php?&t=objekt&oges=8359120.41615848.7244695Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130415838.jpg
Etnaindex.php?&t=objekt&oges=8360014.9946637.75029Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28125431154.jpg
Hármashatár-hegyindex.php?&t=objekt&oges=8361018.9982947.5557Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130922034.jpg
Brüsauindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1436016.5179949.64418 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27124914497.jpg
Campolungoindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=143628.719346.45941 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23133338822.jpg
Oláhláposindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1436324.0166747.5 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21130449297.jpg
Porkuraindex.php?&t=objekt&oges=8362622.9960746.05858Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28123744546.jpg
Oblassindex.php?&t=objekt&oges=8362912.646.93333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28142749594.jpg
Alsólelóc (Nyitra megye)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1436718.5109348.69416 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26102708380.jpg
Iszkaszentgyörgyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1437218.2947547.23719 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141456957.jpg
Prägratenindex.php?&t=objekt&oges=8366112.3833347.01667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28135424642.jpg
Kamcsatkaindex.php?&t=objekt&oges=8366516056Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28143626329.jpg
Dieppe (Franciaország)index.php?&t=objekt&oges=836671.0833349.93333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28124642686.jpg
Undercliff (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=83692151.2887-33.7827Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28125605744.jpg
Silbergindex.php?&t=objekt&oges=836998.0373651.03092Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28141947926.jpg
Feistritzindex.php?&t=objekt&oges=8370514.1333347.21667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28121437983.jpg
Johanngeorgenstadtindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1438512.711450.43254 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26084255641.jpg
Aetnaindex.php?&t=objekt&oges=8372414.9946637.75029Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28140130804.jpg
Dél-afrikai Köztársaságindex.php?&t=objekt&oges=8372624-29Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28125937021.jpg
Cservenicaindex.php?&t=objekt&oges=8372721.44948.88681Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28143339662.jpg
Gánt (Fejér megye)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1439218.3887147.39109 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141525821.jpg
Neustädtelindex.php?&t=objekt&oges=8373514.2012451.21299Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28134856013.jpg
Herrngrundindex.php?&t=objekt&oges=8374619.1340648.80754Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28133924214.jpg
Deutsch-Altenburgindex.php?&t=objekt&oges=8374716.9062448.13425Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130314918.jpg
Podolí (Prága)index.php?&t=objekt&oges=8374914.4203350.05504Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130730926.jpg
Morvaország (Mähren)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=143981749.5 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26130638712.jpg
Coloradoindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=14400-105.782067439.5500507 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27134710047.jpg
Alsórákosindex.php?&t=objekt&oges=8378425.4107546.02524Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01122100947.jpg
Annabergindex.php?&t=objekt&oges=8380113.0062750.57953Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28144348823.jpg
Zsolnay (Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1440518.2474146.077271 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01124053375.jpg
Tiszolcindex.php?&t=objekt&oges=8383419.9436448.67738Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28145002092.jpg
Jebucuindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1441023.106146.88372 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01122545826.jpg
Kuchelbad (Prága)index.php?&t=objekt&oges=8389714.3870350.01177Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28144511164.jpg
Felső-Ardóindex.php?&t=objekt&oges=8390320.4150948.53199Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28145450026.jpg
Burragorang (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=83983150.4359-34.00838Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28145226684.jpg
Rockley (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=84010149.56667-33.7Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28145916858.jpg
Linz Margarethenindex.php?&t=objekt&oges=8403414.2545948.30763Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28150359813.jpg
Wunsiedelindex.php?&t=objekt&oges=8405712.0034250.03923Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28150426527.jpg
Csordakút (Fejér megye)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1442118.5754747.52874 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01140816027.jpg
Beremendindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1442218.4326345.79108 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01143046228.jpg
Grundindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1442316.0666748.61667 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02090505374.jpg
Wiesen (Rétfalu)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1442416.3379847.73776 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02090818743.jpg
Havihegy (Pécs)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1442518.241028946.0870519 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01142936522.jpg
Pulgramindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1442616.7487448.83147 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02090231239.jpg
Vöslauindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1442716.2135947.96533 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02084331521.jpg
Tordaaranyos (Erdély)index.php?&t=objekt&oges=8408823.7833346.56667Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02085624202.jpg
Fertőrákosindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1443216.650447.72017 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01135849721.jpg
Gosauindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1443313.5344747.58417 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02091431405.jpg
Gyöngyösorosziindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1443419.8917247.82734 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01142340837.jpg
Uzsabányaindex.php?&t=objekt&oges=8410817.3546.9Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01141332337.jpg
Steinabrunnindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1443616.2166748.51667 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02090143669.jpg
Algériaindex.php?&t=objekt&oges=84130328Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140215858.jpg
Dolní Bory (Csehszlovákia)index.php?&t=objekt&oges=8414816.0212349.42659Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140446643.jpg
Nonnendorfindex.php?&t=objekt&oges=8415012.0155950.79625Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02084022301.jpg
Tapolcai-medenceindex.php?&t=objekt&oges=8417217.4166746.8Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02082219319.jpg
Sárisápindex.php?&t=objekt&oges=8417418.6793347.677Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140738999.jpg
Püspökfürdőindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1444721.9833346.98333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02102242232.jpg
Kőszárhegyindex.php?&t=objekt&oges=8422418.3456547.09251Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01141159308.jpg
Larvik (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=8422710.0351759.05328Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01141352763.jpg
Kisnánaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1445120.1547.85 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01142045978.jpg
Alsólapugy (Hunyad megye)index.php?&t=objekt&oges=8425122.4833345.88333Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02085038479.jpg
Rátkaindex.php?&t=objekt&oges=8425421.2333348.21667Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01141620506.jpg
Hohensteinindex.php?&t=objekt&oges=8427712.7128750.80064Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02101553594.jpg
Leobersdorfindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1445816.2165147.92796 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02102152844.jpg
Gyöngyössolymosindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1445919.9361947.81724 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01140701130.jpg
Möllersdorfindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1446116.3050848.02575 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02083110110.jpg
Weinsteigindex.php?&t=objekt&oges=8432116.448.45Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02082328657.jpg
Jászfalu (Pilisjászfalu)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1446318.7893747.65533 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01141921579.jpg
Porcsesd (Erdély)index.php?&t=objekt&oges=8435624.345.63333Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02091252321.jpg
Rossenthal (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8435813.864349.60196Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02085731073.jpg
Tordai-hasadékindex.php?&t=objekt&oges=8438123.674123646.5636456Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01141730485.jpg
Niederleisindex.php?&t=objekt&oges=8439316.448.55Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02084000830.jpg
Szobindex.php?&t=objekt&oges=8440918.870247.81921Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02102213873.jpg
Idar-Obersteinindex.php?&t=objekt&oges=844137.3077649.71443Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140403434.jpg
Ritzing Ungarn (Récény)index.php?&t=objekt&oges=8442516.4954647.61316Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02083133502.jpg
Mórágyindex.php?&t=objekt&oges=8444718.6431946.21589Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02082026877.jpg
Uruguayindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=14670-56-33 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21144207390.jpg
Grossglocknerindex.php?&t=objekt&oges=8349412.8434547.03979Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130032142.jpg
Ótátrafüredindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1489620.2203449.13905 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26150436255.jpg
Bükk-hegységindex.php?&t=objekt&oges=8210220.548.08333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26140720751.jpg
Jakab-hegy (Mecsek)index.php?&t=objekt&oges=8217818.1419246.09373Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26134527587.jpg
Bánátindex.php?&t=objekt&oges=8326021.7545.5Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28115720837.jpg
Új-Zélandindex.php?&t=objekt&oges=81286174-42Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22090943594.jpg
Telegraph Mine (Gilpin County, Colorado)index.php?&t=objekt&oges=81763-105.5283339.78943Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26100558049.jpg
Verespatak (Roşia Montană)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1596923.1337346.30669 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21093927131.jpg
Vaskő (Ocna de Fier)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1606221.7833345.33333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27120935484.jpg
Selmecbánya (Banská Štiavnica)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1611918.9100348.44858 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28105906446.jpg
Újbánya (Nová Baňa)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1619118.6403748.42305 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26154548075.jpg
Vörösvágás (Červenica)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1639521.44948.88681 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27085306985.jpg
Vinna (Vinné)index.php?&t=objekt&oges=8153821.9675748.80965Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151027300.jpg
Ilmen-hegységindex.php?&t=objekt&oges=8128560.217655.258Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092243238.jpg
Berezovskindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1661260.9279256.00533 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26093140601.jpg
Sasbachindex.php?&t=objekt&oges=815267.6157648.13837Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141233274.jpg
Vezúvindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=493&ort=1673714.4287440.82293 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28140318914.jpg